Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku in zaključku Ustvarjalnega natečaja 2017

VABILO

Občina Turnišče

in

Kulturno društvo Štefan Raj Turnišče

v sodelovanju z ZKD Lendava ter JSKD Lendava

 

Vas ob počastitvi

slovenskega kulturnega praznika

v nedeljo, 5. februarja 2017, ob 15. uri

vabita v Jeričev dom (Kulturni dom) v Turnišče

na prireditev z zaključkom

Ustvarjalnega natečaja 2017

ter podelitvijo priznanj

in nagrad nagrajencem.

VABILO – kulturni praznik

              Vljudno vabljeni!

Vabilo na skupščino Kluba mladih Turnišče

VABILO

Vljudno vabljeni na redno letno skupščino Kluba mladih Turnišče, ki bo

v soboto, 4. februarja 2017, ob 19. uri, v mladinskih prostorih KMT, Prešernova ulica 4c, Turnišče (bivša vratarnica Planike).

Predlagani dnevni red:

 1. Otvoritev in izvolitev organov skupščine.
 2. Poročila za leto 2016:
 • Programsko poročilo predsednika za leto 2016;
 • Finančno poročilo tajnika za leto 2016;
 • Poročilo predsednika nadzornega odbora;
 • Razprava po poročilih;
 1. Program dela za leto 2017.
 2. Sprejem programa dela za leto 2017.
 3. Švicanje 2017.
 4. Razno.

Prosimo, da se zaradi pomembnosti točk dnevnega reda skupščine zanesljivo udeležite in s tem pripomorete k uspešnemu delovanju Kluba mladih Turnišče. Na skupščini bo možnost poravnave ne nujne letne članarine. Po uradnem delu sledi pogostitev in druženje.

UO Klub mladih Turnišče

Vabilo na skupščino 2017 KMT

Javni razpis za izbor prekmurske vinske kraljice 2017

ZAVOD ZA OKOLJE IN TURIZEM DOBROVNIK

po pooblastilu

KOORDINACIJE DRUŠTEV VINOGRADNIKOV PREKMURJA,

in na podlagi Pravilnika o izbiri in imenovanju »Prekmurske vinske kraljice«,

objavlja javni razpis za zbiranje prijav kandidatk za izbor

»Prekmurske vinske kraljice«

Kandidatke  morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • v roku prijave izpolniti vsaj osemnajst let starosti,
 • imeti stalno bivališče na območju Prekmurja,
 • v letu izbire, kandidatka lahko izpolni trideset let,
 • zakonski stan pri prijavi in izbiri ni omejitev,
 • kandidatka se lahko prijavi sama ali pa jo prijavi vinogradniško društvo,
 • predložiti mora kratek življenjepis s poudarkom na njenih aktivnostih – znanju iz vinogradništva, vinarstva, vinogradniški tradiciji ter s turizmom povezane dejavnosti in lastnosti ter drugih sposobnosti za promocijo vinogradništva, vinarstva in Prekmurja,
 • zaželeno je, da kandidatka pasivno obvlada en tuji jezik in da je v razgovoru sproščena in komunikativna,
 • fotografija kandidatke je zaželena, ni pa obvezna.

Mandat vinske kraljice traja tri leta. Kandidatka je lahko izbrana največ dva mandata zapored.

Vse dodatne informacije dobijo kandidatke na naslovu nosilca izbire, na telefon 041-349-927 ali email: turizem@dobrovnik.si. Pravilnik o  izbiri in imenovanju prekmurske vinske kraljice je objavljen na www.bukovniskojezero.si in na www.dobrovnik.si in je priloga tega razpisa.

Kandidatke naj pošljejo svoje ponudbe v zaprti ovojnici do 15. februarja 2017  na naslov:

ZAVOD ZA OKOLJE IN TURIZEM DOBROVNIK,

DOBROVNIK 297

9223 Dobrovnik, z oznako

Prijava za izbor »Prekmurske vinske kraljice« – NE ODPIRAJ

Prijavljene kandidatke bomo o datumu in kraju izbire obvestili vsaj teden dni pred  izbiro.

 

Datum objave razpisa 16. januar 2017.

Javni razpis za izbor prekmurske vinske kraljice 2017

Rez potomke stare trte z Lenta – vabilo

V A B I L O

 

Vinogradniško sadjarsko društvo Turnišče vabi vse občane občine Turnišče in  člane društva na

 rez potomke stare trte z Lenta, ki bo pred občinsko stavbo v

nedeljo 5. februarja 2017, s pričetkom ob 14. uri

Vabljeni na rez potomke stare trte z Lenta.

                                                                           Upravni odbor

VSD Turnišče

Občni zbor VSD Turnišče – vabilo

O B V E S T I L O

 

Vinogradniško sadjarsko društvo Turnišče obvešča svoje člane, da bomo

v soboto, 28. januarja 2017, ob 18. uri

izvedli redni letni občni zbor društva v dvorani Občine Turnišče.

Na občni zbor društva Vabimo vinogradnike in sadjarje, ki še niso naši člani, pa bi to želeli postati.

 

                                                                  Upravni odbor

                                                                  VSD Turnišče

Objavljen seznam dimnikarskih družb z dovoljenjem in dimnikarjev z licenco

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v skladu z Zakonom o dimnikarskih storitvah (ZDimS) objavilo seznam dimnikarskih družb in dimnikarjev. Gre za prvi seznam, ki je pripravljen na podlagi seznamov izdanih ter dokončnih dovoljenj in licenc, ki so ga MOP sporočile upravne enote, ki licence in dovoljenja podeljujejo. Iz tega seznama, ki se bo sproti dopolnjeval, lahko uporabniki dimnikarskih storitev najkasneje do 30. junija 2017 izberejo dimnikarsko družbo za opravljanje storitev na njihovi kurilni napravi, za obdobje najmanj 12 mesecev.

V primeru, da do takrat izbora ne opravijo, se šteje, da so izbrali izvajalca, ki je na dan 31. decembra 2016 opravljal obvezno državno gospodarsko javno službo izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na območju, na katerem se nahaja njihova mala kurilna naprava, pod pogojem, da je ta izvajalec pridobil dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev.

Objava seznama hkrati pomeni, da lahko dimnikarske storitve odslej opravljajo zgolj še družbe s pridobljenim dovoljenjem po ZDimS, izvajajo pa dimnikarji s pridobljeno licenco, torej družbe in dimnikarji z objavljenega seznama.

Seznam dimnikarskih družb z dovoljenjem in dimnikarjev z licenco

Razpis- Ustvarjalni natečaj 2017

Kulturno društvo Štefan Raj Turnišče, Občina Turnišče, ZKD Lendava in

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava  Lendava

Razpisujejo

L I T E R A R N O – L I K O V NO – M U L T I M E D I J S K I

u s t v a r j a l n i  n a t e č a j  2 0 17

 Najboljši dosežki s področja literarne, likovne in filmsko-multimedijske ustvarjalnosti bodo nagrajeni.

 

 Razpisni pogoji natečaja:

 

A   SODELOVANJE  NA USTVARJALNEM  NATEČAJU

Sodelujejo ustvarjalci v sledečih kategorijah in starosti:

 

 1. LITERARNA DELA OSNOVNOŠOLCEV – nižja stopnja; otroci do 10. leta starosti;
 2. LITERARNA DELA OSNOVNOŠOLCEV – višja stopnja; mladi ustvarjalci do 15. leta starosti;
 3. LITERARNA DELA MLADIH − mladi ustvarjalci do 25. leta starosti;
 4. LITERNA DELA ODRASLIH – ustvarjalci, starejši od 25 let;
 5. LIKOVNA DELA PREDŠOLSKIH OTROK − vrtci: predšolski otroci
 6. LIKOVNA DELA OSNOVNOŠOLCEVrazredna stopnja: otroci od 6. do 11. leta starosti;
 7. LIKOVNA DELA OSNOVNOŠOLCEV – višja stopnja: otroci od 12. do 15. leta starosti;
 8. LIKOVNA DELA ODRASLIH – ustvarjalci, starejši od 15 let;
 9. MULTIMEDIJSKA USTVARJALNOSTustvarjalci vseh starosti.

B   VSEBINA PRISPEVKOV

 1. LITERARNO PODROČJE: vse literarne zvrsti/vrste (proza, poezija, dramatika)
 2. LIKOVNO PODROČJE: likovna dela v različnih tehnikah
 3. MULTIMEDIJSKA USTVARJALNOST: vse zvrsti ustvarjanja na video traku VHS, SVHS ali DV, fotografije,  elektronski zapisi,  računalniške animacije, printi …

C   OBLIKA PRISPEVKOV

 1. Literarni prispevki morajo biti oddani v pisni obliki v treh izvodih. Vsak izvod mora imeti naslov in biti opremljen z obveznimi podatki.
 2. Vsak likovni in multimedijski izdelek mora imeti naslov in biti opremljen z obveznimi podatki.
 3. Obvezni podatki:
 • ime in priimek avtorja
 • kategorija
 • naziv šole in mentorja (če je avtor šoloobvezen).

Č   DRUGI POGOJI NATEČAJA

 1. Avtor se lahko prijavi z največ tremi (3) novonastalimi deli, s tem da je lahko nagrajeno le eno (1)  delo istega avtorja v eni kategoriji. V razpisu ne upoštevamo skupinskih del in kolekcij, ki niso predmet nagrajevanja.
 2. Literarnih prispevkov ne vračamo.
 3. Sodelovanje z likovnimi in multimedijskimi prispevki je na avtorjevo odgovornost.
 4. Nagrado in priznanje avtor prevzame osebno, ne pošiljamo po pošti.
 5. S podpisom na prijavnici avtor/zakoniti zastopnik  soglaša, da lahko organizator za izvedbo natečaja shranjuje njegove podatke ter da se osebni podatki udeleženca/nagrajenca natečaja javno objavijo.

D    TRAJANJE NATEČAJA IN PODELITEV NAGRAD NAGRAJENCEM

 1. Ustvarjalni natečaj traja od 1. decembra 2016 do sobote, 21. januarja 2017.
 2. Komisija bo nagradila tri najboljše prispevke v vsaki kategoriji, prav tako bo komisija pripravila razstavo, na kateri so razstavljena nagrajena dela in nekaj  izbranih del po strokovnem mnenju komisije .
 3. Nagrajenci bodo obveščeni pisno po pošti.
 4. Podelitev nagrad bo v nedeljo, 5. februarja 2017, ob 15. uri v Jeričevem domu (Kulturni dom) v Turnišču ob počastitvi slovenskega kulturnega praznika.
 5. Prispevke s prijavnico pošljite na naslov: Občina Turnišče, Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče ali jih na sedež občine dostavite osebno.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PRIJAVNICA NA USTVARJALNI NATEČAJ 2017: (PIŠI ČITLJIVO)

USTVARJALEC (ime in priimek)_____________________________________

NASLOV:____________________________________________________

_____________________________________________________________

E-naslov:_______________________Telefon:________________________

Leto rojstva:____________      prinaša svoje delo in ga prijavlja v kategoriji  (lahko obkrožite pod točko A ali pripišete naslov/-e  del/-a ter kategorijo)______________

________________________________________________________________________________________________________________________________

PODPIS AVTORJA/MENTORJA:_________________________________

 

V nedeljo,5. februarja 2017, bom prisoten – ne bom prisoten (podčrtaj) na prireditvi in razglasitvi nagrajencev v Turnišču.

Razpis-Ustvarjalni natečaj 2017

Spremenjene uradne ure Občinske uprave

Uradne ure Občine Turnišče so sprejete s Pravilnikom o delovnem in poslovnem času ter uradnih urah v Občinski upravi Občine Turnišče, z dne 12. 1. 2017

URADNE URE

ZA NEPOSREDNO POSLOVANJE OBČINSKE UPRAVE Z OBČANI IN DRUGIMI OSEBAMI – NA SEDEŽU OBČINE TURNIŠČE:

 Ponedeljek: od 8.00 do 12.00

Sreda: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.00 ter

Petek: od 8.00 do 12.00.

POSLOVNI ČAS:

Ponedeljek, torek, četrtek: od 7.00 do 15.00

Sreda: od 7.00 do 17.00

Petek: od 7.00 do 13.00

Občinska uprava Občine Turnišče

Turnišče, 12. 1. 2017