OBVESTILO Ajpes

     Obvešča

 OBČINA TURNIŠČE V ŠTEVILKAH

 Po podatkih Poslovnega registra Slovenije (stanje 11.12.2017) je bilo v občini Turnišče registriranih 173 poslovnih subjektov, od tega je bilo v obdobju januar – november 2016 novoustanovljenih:

 

Društvo, zveza društev 1
Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o. 1
Poslovna enota 1
Samostojni podjetnik posameznik s.p. 8

V občini deluje 7 gospodarskih družb, ki se na podlagi podatkov iz letnih poročil v obdobju 2012-2016 štejejo med hitro rastoča podjetja (HRP):

Več o HRP in kriterijih za uvrstitev na seznam lahko preverite na spletni strani AJPES (www.ajpes.si).

Register dejanskih lastnikov (RDL) – NOVO

AJPES v skladu s 44. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma in v sodelovanju z Uradom RS za preprečevanje pranja denarja 11.12.2017 vzpostavlja Register dejanskih lastnikov (RDL).

Dejanski lastnik je fizična oseba, ki je končni lastnik stranke ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija (33. čl. ZPPDFT-1).

RDL bo osrednja zbirka informacij o dejanskem lastništvu pravnih oseb, saj je identifikacija fizične osebe, ki ima v lasti ali nadzoruje poslovni subjekt, eden od pogojev za uspešno preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

Namen vzpostavitve RDL:

 • zagotavljanje transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in s tem zmanjšanje možnosti zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma,
 • zavezancem (4. člen ZPPDFT-1), ki morajo pri poslovanju izvajati ukrepe preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, se omogoči dostop do verodostojnih podatkov za potrebe izvajanja ukrepa pregleda stranke,
 • zagotovitev dostopa do verodostojnih podatkov organom odkrivanja in pregona, sodiščem in nadzornim organom iz 139. člena ZPPDFT-1 za potrebe izvajanja pooblastil in drugim državnim organom, ki odločajo o pravicah subjektov, ki imajo finančne posledice za državni proračun (podeljevanje raznih subvencij, olajšav,…).

Kdo vpisuje podatke v RDL?

 • gospodarski subjekti (gospodarske družbe, razen izjem in zadruge),
 • poslovni subjekti, ki nimajo deležev (društva, ustanove, politične stranke, sindikati, verske skupnosti ipd.),
 • tuji skladi, tuje ustanove ali podobni pravni subjekti tujega prava, ki imajo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji.

 

Kdo NE vpisuje podatkov v RDL?

 • samostojni podjetniki posamezniki,
 • posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost,
 • enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, kjer je družbenik in zastopnik ista oseba,
 • neposredni in posredni proračunski uporabniki ter
 • gospodarske družbe na organiziranem trgu, na katerem morajo v skladu z zakonodajo EU ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu.

Rok za vpis podatkov o dejanskih lastnikih

 • poslovni subjekti vpišejo podatke o dejanskih lastnikih v RDL v 14 mesecih od uveljavitve ZPPDFT-1 , tj. do 19.1.2018, (176. člen ZPPDFT-1),
 • poslovni subjekti so dolžni v register vpisati podatke o svojem dejanskem lastniku in njihove spremembe v roku osmih dni od vpisa poslovnega subjekta v Poslovni register Slovenije ali davčni register (44. člen ZPPDFT-1).

 

Dodatne informacije najdete tudi na spletni strani www.ajpes.si ali pa nas pokličete na telefonsko številko 02/530-09-80 in z veseljem vam bomo pomagali.

 

OBISK BOŽIČKA 2017

BOŽIČEK BO OTROKE OBISKAL

V PONEDELJEK, 18. 12. 2017

Božiček  pričakuje otroke
v ponedeljek, 18. 12. 2017, ob 17. uri, v Jeričevem domu.

Z Božičkom bodo prišli člani KUD Vitomarci, ki bodo uprizorili predstavo
»Butalski policaj, zapornik Cefizelj in Božičkovo pismo«.

Otroci so v teh dneh Božičkovo vabilo prejeli po pošti.

Če je Božiček kateremu od otrok (rojenih v letih 2012–2016) pozabil poslati vabilo, nas pokličite na telefonsko številko (02) 572 22 24.

Otroci, ki se predstave in obdaritve ne morejo udeležiti, lahko darila z vabilom prevzamejo na občini, v pisarni Pomoč društvom in občanom, do 22. 12. 2017 do 13. ure.

Razpis – u s t v a r j a l n i n a t e č a j 2 0 18

 Kulturno društvo Štefan Raj Turnišče, Občina Turnišče, ZKD Lendava in

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Lendava

Razpisujejo

L I T E R A R N O – L I K O V NO – M U L T I M E D I J S K I

u s t v a r j a l n i n a t e č a j 2 0 18

 Najboljši dosežki s področja literarne, likovne in filmsko-multimedijske ustvarjalnosti bodo nagrajeni.

Razpisni pogoji natečaja:

A SODELOVANJE NA USTVARJALNEM NATEČAJU

Sodelujejo ustvarjalci v sledečih kategorijah in starosti:

 1. LITERARNA DELA OSNOVNOŠOLCEV – nižja stopnja; otroci do 10. leta starosti;
 2. LITERARNA DELA OSNOVNOŠOLCEV – višja stopnja; mladi ustvarjalci do 15. leta starosti;
 3. LITERARNA DELA MLADIH − mladi ustvarjalci do 25. leta starosti;
 4. LITERARNA DELA ODRASLIH – ustvarjalci, starejši od 25 let;
 5. LIKOVNA DELA PREDŠOLSKIH OTROK − vrtci: predšolski otroci
 6. LIKOVNA DELA OSNOVNOŠOLCEVrazredna stopnja: otroci od 6. do 11. leta starosti;
 7. LIKOVNA DELA OSNOVNOŠOLCEV – višja stopnja: otroci od 12. do 15. leta starosti;
 8. LIKOVNA DELA ODRASLIH – ustvarjalci, starejši od 15 let;
 9. MULTIMEDIJSKA USTVARJALNOSTustvarjalci vseh starosti.

B   VSEBINA PRISPEVKOV

 1. LITERARNO PODROČJE: vse literarne zvrsti/vrste (proza, poezija, dramatika)
 2. LIKOVNO PODROČJE: likovna dela v različnih tehnikah
 3. MULTIMEDIJSKA USTVARJALNOST: vse zvrsti ustvarjanja na video traku VHS, SVHS ali DV, fotografije, elektronski zapisi, računalniške animacije, tiski …

C   OBLIKA PRISPEVKOV

 1. Literarni prispevki morajo biti oddani v pisni obliki v treh izvodih. Vsak izvod mora imeti naslov in biti opremljen z obveznimi podatki.
 2. Vsak likovni in multimedijski izdelek mora imeti naslov in biti opremljen z obveznimi podatki.
 3. Obvezni podatki:
 • ime in priimek avtorja
 • kategorija
 • naziv šole in mentorja (če je avtor šoloobvezen).

 

Č   DRUGI POGOJI NATEČAJA

 1. Avtor se lahko prijavi z največ tremi (3) novonastalimi deli, s tem da je lahko nagrajeno le eno (1) delo istega avtorja v eni kategoriji. V razpisu ne upoštevamo skupinskih del in kolekcij, ki niso predmet nagrajevanja.
 2. Literarnih prispevkov ne vračamo.
 3. Sodelovanje z likovnimi in multimedijskimi prispevki je na avtorjevo odgovornost.
 4. Nagrado in priznanje avtor prevzame osebno, ne pošiljamo po pošti.
 5. S podpisom na prijavnici avtor/zakoniti zastopnik soglaša, da lahko organizator za izvedbo natečaja shranjuje njegove podatke ter da se osebni podatki udeleženca/nagrajenca natečaja javno objavijo.

 

D   TRAJANJE NATEČAJA IN PODELITEV NAGRAD NAGRAJENCEM

 1. Ustvarjalni natečaj traja od 1. decembra 2017 do sobote, 20. januarja 2018.
 2. Komisija bo nagradila tri najboljše prispevke v vsaki kategoriji, prav tako bo komisija pripravila razstavo, na kateri so razstavljena nagrajena dela in nekaj izbranih del po strokovnem mnenju komisije .
 3. Nagrajenci bodo obveščeni pisno po pošti.
 4. Podelitev nagrad bo v nedeljo, 4. februarja 2018, ob 15. uri v Jeričevem domu (Kulturni dom) v Turnišču ob počastitvi slovenskega kulturnega praznika.
 5. Prispevke s prijavnico pošljite na naslov: Občina Turnišče, Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče, z dopisom Razpis 2018 ali jih na sedež občine dostavite osebno.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PRIJAVNICA NA USTVARJALNI NATEČAJ 2018: (PIŠI ČITLJIVO)

USTVARJALEC (ime in priimek)_____________________________________

NASLOV:____________________________________________________

_____________________________________________________________

E-naslov:_______________________Telefon:________________________

Leto rojstva:____________     prinaša svoje delo in ga prijavlja v kategoriji (lahko obkrožite pod točko A ali pripišete naslov/-e del/-a ter kategorijo)______________

________________________________________________________________________________________________________________________________

PODPIS AVTORJA/MENTORJA:_________________________________

 

V nedeljo,4. februarja 2018, bom prisoten – ne bom prisoten (podčrtaj) na prireditvi in razglasitvi nagrajencev v Turnišču.

Razpis-Ustvarjalni natečaj 2018

NAGRAJENCI USTVARJALNEGA NATEČAJA

Obvestilo program DORA

DRŽAVNI PROGRAM DORA PRIČENJA S SLIKANJEM ŽENSK V SPLOŠNI BOLNIŠNICI MURSKA SOBOTA

Državni program za zgodnje odkrivanje raka dojk DORA je 24.11.2017 pričel z delovanjem tudi v Pomurju. Splošna bolnišnica Murska Sobota je uspešno izpolnila strokovne zahteve in postala presejalni center v programu DORA. S tem bo v pomurskih občinah ženskam med 50. in 69. letom omogočena presejalna mamografija vsaki dve leti, s katero se lahko odkrije raka, še preden se pojavijo tipni znaki. Z odprtjem novega centra je zdaj v program DORA vključenih 78 % vseh slovenskih žensk v ustreznem starostnem obdobju.

Mamografija je slikanje dojk z rentgenskimi žarki in je najbolj zanesljiva in najbolj natančna metoda za ugotavljanje začetnih rakavih sprememb dojk. Mamografija lahko spremembo v dojki odkrije veliko prej kot kateta koli preiskava. Mamografsko slikanje je za nekatere ženske neugodno ali boleče, vendar pa je preiskava kratkotrajna.

Kaj pomeni presejanje? (ang. screening) Presejanje pomeni pregledovanje na videzno zdravih ljudi s preprosto preiskavo ali testom, da bi med njimi odkrili tiste, ki že imajo začetno obliko iskanega raka. Če je bolezen odkrita v zgodnji fazi, je verjetnost za uspešno zdravljenje velika, vsekakor pa mnogo večja kot pri tistih, pri katerih bolezen odkrijejo v kasnejših fazah.

Obširne raziskave so pokazale, da zgodnje odkrivanje raka na dojki do 30 odstotkov zmanjša umrljivost za to boleznijo v presejalni populaciji, ob zagotavljanju vseh meril kakovosti, ki jih zahtevajo evropske smernice.

V prihodnjih dveh letih bodo na presejalno mamografijo v SB Murska Sobota povabljene vse ženske med 50. in 69. letom, ki imajo stalno prebivališče v pomurskih občinah, tudi v občini Turnišče.

Spoštovane občanke občine Turnišče, na dom boste prejele pisno vabilo Onkološkega inštituta Ljubljana (OI), na katerem bosta določena datum in ura pregleda v murskosoboški bolnišnici – enoti DORE. V primeru, da vam termin ne ustreza, se lahko prenaročite na brezplačni telefonski številki 080 27 28, vsak dan od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro, ali pišete na elektronski naslov dora@okno-i.si.

Prav tako se lahko na pregled naročite same. Za presejalno mamografijo v programu DORA NE POTREBUJETE NAPOTNICE, PREGLED JE BREZPLAČEN.

Presejalno slikanje dojk v stacionarnem centru DORE v Splošni bolnišnici Murska Sobota izvajajo strokovno usposobljeni radiološki inženirji, posebej izobraženi za program DORA in stalno nadzorovani s strani OI kot upravljavca programa. Vsako mamografsko sliko v DORI ločeno odčitata dva zdravnika radiologa. Kadar radiologi pri odčitavanju mamografskih slik vidijo spremembe na dojki, žensko na dodatne preiskave povabijo na OI v Ljubljano. Z odprtjem presejalno-diagnostičnega centra programa DORA v UKC Maribor, ki je predvideno v 2018, bodo ženske iz SV dela Slovenije nadaljnje preiskave in zdravljenje nato opravljale v Mariboru.

Ob začetku delovanja presejalnega centra DORA v murskosoboški bolnišnici je mag. Maksimiljan Kadivec, dr. med., vodja državnega programa DORA, dejal: »Izjemno smo veseli, da so v Splošni bolnišnici Murska Sobota uspeli izpolniti vse zahteve za stacionarni presejalni center in se tako vključiti v program DORA. Vodstvu in vodji radioloških inženirjev bi se rad zahvalil za kooperativnost, ki so jo izkazali tekom vzpostavljanja centra. Z odprtjem novega centra bodo od danes naprej tu opravljali presejalne mamografije z namenom zgodnjega odkrivanja raka dojk za ženske iz Pomurja, ki doslej v program DORA niso bile vključene. Zato vabimo ženske, da se odzovejo vabilu in se vključijo v program DORA, saj je zdravljenje zgodaj odkritega raka dojk lahko uspešnejše.«

Bojan Korošec, dr. med., spec. int., direktor Splošne bolnišnice Murska Sobota, je priključitev Splošne bolnišnice Murska Sobota v program DORA pospremil z besedami: »Murskosoboška bolnišnica je peta največja v Sloveniji. Naš cilj je kakovostna in varna obravnava našega prebivalstva. Zato smo med prvimi v Sloveniji pridobili mednarodno akreditacijo in smo tudi učna bolnišnica za tri medicinske fakultete. Naše želje pa sežejo vse do postavitve kliničnega oddelka. V to strokovno skrb za naše prebivalstvo sodi tudi odprtje državnega programa za zgodnje odkrivanje raka dojk DORA. Tako tudi v Prekmurju stopamo na pot zgodnjega in uspešnejšega odkrivanja najpogostejšega raka pri ženskah – to je rak dojk. Presejalnemu centru v programu DORA želim uspešno delo, kolegom iz Ljubljane z Onkološkega inštituta pa se zahvaljujem za strokovno pomoč in si želim uspešnega  sodelovanja tudi v prihodnje.«

Leta 2016 so v okviru državnega presejalnega programa za raka dojk DORA opravili dobrih 57.000 presejalnih mamografij. Zdravniki radiologi so leta 2016 odkrili raka dojk pri 370-ih ženskah, tretjina odkritih invazivnih rakov pa je bila enaka ali manjša od 10 mm.

Od začetka delovanja programa DORA (april 2008) do konca leta 2016 je bilo opravljenih skoraj 215.000 presejalnih mamografij, pri 1.500 ženskah pa so odkrili raka dojk.

SPOŠTOVANE OBČANKE, naredite korak za svoje zdravje, odločite se za presejalno mamografijo. Nagovarjam vas in spodbujam, da se vse, ki boste vabilo prejele, vabilu odzovete in opravite mamografijo v naši bolnišnici.

Skupaj smo močnejši – tudi ko gre za zdravje!

Metka Lipič Baligač, mag. zdr. nege
Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Murska Sobota

Povzeto po:  Sporočilo za javnost – Državni program DORA pričenja s slikanjem žensk v Splošni bolnišnici Murska Sobota