DNEVNI CENTER TURNIŠČE


Staranje prebivalstva je eden največjih družbenih in gospodarskih izzivov Evrope 21. stoletja, Slovenija pa je prav gotovo med tistimi državami članicami, ki so med najbolj izpostavljenimi glede na demografske trende, saj podatki kažejo, da se bo starostna struktura prebivalcev dramatično spremenila.

Projekcije namreč kažejo, da bo že leta 2025 več kot 20 % evropskih prebivalcev starih 65 let ali več, zlasti pa se bo povečalo število starostnikov v starosti nad 80 let, kar je sicer pomemben dosežek, vendar daljša življenjska doba obenem predstavlja pomemben izziv tudi za sisteme socialne varnosti.

Zavedati se namreč moramo dejstva, da je za nami stoletje naglega razvoja materialne blaginje, izboljšanja zdravja človeštva in formalne demokratizacije v sožitju spolov, narodov in ras. Pozornost na ta razvoj pa ni dopuščala, da bi človeštvo v tem času razvijalo notranjo kakovost človeške osebnosti in medčloveškega sožitja. Čedalje večji delež starih ljudi ter njihova ozaveščenost o potrebah po medgeneracijskem sožitju, po doživljanju smisla starosti in oskrbi v onemoglosti pa postavlja sistem socialne varnosti pred neizbežno nalogo, da ustvarjalne sile usmerimo v razvoj teh področij človeškega bivanja.

Ker se v Domu starejših Rakičan zavedamo, kako pomembna je celostna osebna rast človeka in kako pomembno je, da se stari ljudje kakovostno starajo, temelji razvoj Doma starejših Rakičan na srednjeročnih nacionalnih programih razvoja socialnega varstva in strategijah varstva starejših, saj si želimo zasledovati cilje, ki nam bodo tudi v bodoče zagotavljali izvajanje (institucionalnega) varstva za starejše, zato želimo v skladu z le – temi usmeriti razvoj našega doma k novemu načinu obravnave starejših, ki bo temeljil na najvišji kakovosti življenja starostnikov in možnosti najširše izbire, da sami izberejo storitve kakršne želijo in potrebujejo.

Dom starejših Rakičan v sodelovanju z Občino Turnišče, kot prvi v državi, nadaljuje že začeti projekt vzpostavitve mreže dnevnih centrov v Prekmurju, čeprav so dnevni centri ena izmed alternativnih oblik institucionalne oskrbe starih ljudi, ki je v zahodnoevropskih družbah dobro razvita, medtem ko jo vzhodnoevropske države intenzivno uvajajo šele v zadnjem desetletju.

Je oblika varstva, v katero se vključijo starejše osebe, ki zaradi posebnih potreb potrebujejo pomoč in delno oskrbo. Ta dejavnost pomembno dopolnjuje in razbremenjuje družinsko oskrbo ter podaljšuje bivanje ljudi v lastnih domovih.

Dnevni center zadovoljuje potrebe tudi vseh tistih, ki želijo pomoč ali organizirano obliko bivanja za čas, ko so družinski člani odsotni, namenjeni pa so starejšim od 65 let, ki živijo doma in že težko skrbijo zase, jim hišna opravila vzamejo preveč moči in energije in želijo nekaj ur dnevno preživeti v družbi. Osnovni kriterij za vključitev oseb v dnevno varstvo pa je, da se uporabniki dnevno vračajo domov.

Starejšim se tako omogoča, da s pomočjo dnevnega varstva čim dlje ostanejo v domačem okolju in morda tako lažje premostijo čas, do sprejema v celodnevno institucionalno varstvo.

V dnevnem centru v Turnišču bo vsak delovnik, pet dni na teden v času od 7.30 ure do 15.30 ure zagotovljeno dnevno varstvo, prehrana (zajtrk, kosilo in popoldanska malica), program dnevnih aktivnosti prilagojen potrebam in željam skupine in posameznika (skupinska telovadba, prebiranje literature in dnevnih časopisov, spominske in razvedrilne igre, ročna dela, pogovorne teme, vrtičkanje…), dnevni počitek, socialna integracija, osnovna socialna in zdravstvena oskrba, vključitev v skupine za samopomoč.

Z vzpostavitvijo program dnevnega varstva, ki bo predvidoma začel delovati konec leta 2018 se bo izboljšala razpoložljivosti in zagotavljanje dostopnosti do storitev dnevnega varstva večjemu številu uporabnikov na področju Občine Turnišče, program dnevnega centra pa bo pomembno dopolnjeval in razbremenjeval družinsko oskrbo ter podaljševal bivanje ljudi v lastnih domovih, hkrati pa se bo vzpostavilo novo ravnotežje med odgovornostjo posameznika in njegove družine na področju skrbi za kakovostno staranje in solidarno sožitje med generacijami, v sodelovanju z lokalno skupnostjo.

V Domu starejših Rakičan se zavedamo, da je potrebno za oblikovanje celovitega sistema skrbi za starejše, nuditi več kot samo (socialno) varstvo in zdravstveno nego, zato z novimi programi želimo povečati možnost izbire in zagotavljati dostopnosti ter dosegljivosti storitev čim večjemu številu uporabnikov na področju Pomurske regije, ne glede na njihov socialni položaj.

Za dodatne informacije o izvajanju dejavnosti dnevnega varstva oz. vključitvi v storitev se lahko obrnite na socialno službo Doma starejših Rakičan, ki je dosegljiva na tel. št. 02 532 16 30, vsak delovni dan med 8. in 14. uro.

Jožica Hudžar, univ.dipl.soc.del.