Predavanja za duhovno in osebnostno rast, januar 2019

OBČINA TURNIŠČE IN ZAVOD SVETEGA ANTONA PADOVANSKEGA

ŽIVLJENJE JE ….

SKLOP PREDAVANJ ZA DUHOVNO IN OSEBNOSTNO RAST

vsak petek v januarju ob 19. uri
občinska dvorana Turnišče

 

4. 1. 2019 OB 19. uri – Moški so drugačni, ženske tudi.
Odkrivali bomo enostavne zakone, ki v življenju krojijo
ravnanje in čutenje moškega in ženske. Smo različni, zato se
lahko dopolnjujemo.

11. 1. 2019 ob 19. uri – Sem tudi jaz zasvojen?
Psihološko ozadje zasvojenosti, načini zasvojenosti in
nakazane rešitve.

18. 1. 2019 ob 19. uri – Tudi jaz bom enkrat star.
Stiske in problemi, s katerimi se srečuje starejši človek. Kako
stati ob strani?

25. 1. 2019 ob 19. uri – Vzgoja za odgovornost.
Je vsak sam odgovoren za svoje počutje? Kako ravnati, da
bomo zadovoljni in tudi vzgajali za odgovornost?

Predavanja bodo v občinski dvorani v zgornjem nadstropju.
Predavanja so brezplačna in namenjena širšemu krogu ljudi.

VLJUDNO VABLJENI!

 

Predavatelj: p. Toni Brinjovc, diplomirani fizioterapevt in univ. dipl. teolog. Dodatno se je izpopolnjeval za delo z ljudmi v stiski na Psihiatrični kliniki in na Inštitutu za psihoterapijo. Več let je vodil skupine za samopomoč in spremljal ljudi v stistki. Svoje izkušnje in znanje želi deliti z vami.

Dokumenti: Predavanja za duhovno in osebnostno rast, januar 2019 (Word/.docx)

Javni razpis za prosto delovno mesto Direktor občinske uprave (šifra DM: B017801)

Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13- popr., 47/15 ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) ter 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB, 65/08, 69/08 –ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 ZUJF; v nadaljevanju Zakon o javnih uslužbencih), objavlja javni natečaj za prosto položajno uradniško delovno mesto DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE (šifra DM: B017801)

Javni razpis za prosto delovno mesto direktor občinske uprave je objavljen dne 24. 12. 2018 na spletni strani Občine Turnišče www.obcinaturnisce.si in na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje pod registrsko številko: NH90968

Razpisni dokumenti:

RAZPIS USTVARJALNI NATEČAJ 2019

Kulturno društvo Štefan Raj Turnišče, Občina Turnišče, ZKD Lendava in

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Lendava

 

Razpisujejo

 

 

L I T E R A R N O – L I K O V NO – M U L T I M E D I J S K I

u s t v a r j a l n i n a t e č a j 2 0 19

 

 

Najboljši dosežki s področja literarne, likovne in filmsko-multimedijske ustvarjalnosti bodo nagrajeni.

 

 

 

 

Razpisni pogoji natečaja:

 

A SODELOVANJE NA USTVARJALNEM NATEČAJU

Sodelujejo ustvarjalci v sledečih kategorijah in starosti:

 

 1. LITERARNA DELA OSNOVNOŠOLCEV – nižja stopnja; otroci do 10. leta starosti;
 2. LITERARNA DELA OSNOVNOŠOLCEV – višja stopnja; mladi ustvarjalci do 15. leta starosti;
 3. LITERARNA DELA MLADIH − mladi ustvarjalci do 25. leta starosti;
 4. LITERNA DELA ODRASLIH – ustvarjalci, starejši od 25 let;
 5. LIKOVNA DELA PREDŠOLSKIH OTROK − vrtci: predšolski otroci
 6. LIKOVNA DELA OSNOVNOŠOLCEVrazredna stopnja: otroci od 6. do 11. leta starosti;
 7. LIKOVNA DELA OSNOVNOŠOLCEV – višja stopnja: otroci od 12. do 15. leta starosti;
 8. LIKOVNA DELA ODRASLIH – ustvarjalci, starejši od 15 let;
 9. MULTIMEDIJSKA USTVARJALNOSTustvarjalci vseh starosti.

 

 

 

 

B   VSEBINA PRISPEVKOV

 1. LITERARNO PODROČJE: vse literarne zvrsti/vrste (proza, poezija, dramatika)
 2. LIKOVNO PODROČJE: likovna dela v različnih tehnikah
 3. MULTIMEDIJSKA USTVARJALNOST: vse zvrsti ustvarjanja na video traku VHS, SVHS ali DV, fotografije, elektronski zapisi, računalniške animacije, printi …

 

C   OBLIKA PRISPEVKOV

 1. Literarni prispevki morajo biti oddani v pisni obliki v treh izvodih. Vsak izvod mora imeti naslov in biti opremljen z obveznimi podatki.
 2. Vsak likovni in multimedijski izdelek mora imeti naslov in biti opremljen z obveznimi podatki.
 3. Obvezni podatki:
 • ime in priimek avtorja
 • kategorija
 • naziv šole in mentorja (če je avtor šoloobvezen).

 

Č   DRUGI POGOJI NATEČAJA

 1. Avtor se lahko prijavi z največ tremi (3) novonastalimi deli, s tem da je lahko nagrajeno le eno (1) delo istega avtorja v eni kategoriji. V razpisu ne upoštevamo skupinskih del in kolekcij, ki niso predmet nagrajevanja.
 2. Literarnih prispevkov ne vračamo.
 3. Sodelovanje z likovnimi in multimedijskimi prispevki je na avtorjevo odgovornost.
 4. Nagrado in priznanje avtor prevzame osebno, ne pošiljamo po pošti.
 5. S podpisom na prijavnici avtor/zakoniti zastopnik soglaša, da lahko organizator za izvedbo natečaja shranjuje njegove podatke ter da se osebni podatki udeleženca/nagrajenca natečaja javno objavijo.

 

D   TRAJANJE NATEČAJA IN PODELITEV NAGRAD NAGRAJENCEM

 1. Ustvarjalni natečaj traja od 1. decembra 2018 do petka, 18. januarja 2019.
 2. Komisija bo nagradila tri najboljše prispevke v vsaki kategoriji, prav tako bo komisija pripravila razstavo, na kateri so razstavljena nagrajena dela in nekaj izbranih del po strokovnem mnenju komisije .
 3. Nagrajenci bodo obveščeni pisno po pošti.
 4. Podelitev nagrad bo v petek, 8. februarja 2019, ob 15. uri v Jeričevem domu (Kulturni dom) v Turnišču ob počastitvi slovenskega kulturnega praznika.
 5. Prispevke s prijavnico pošljite na naslov: Občina Turnišče, Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče, z dopisom Razpis 2019 ali jih na sedež občine dostavite osebno.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PRIJAVNICA NA USTVARJALNI NATEČAJ 2019: (PIŠI ČITLJIVO)

USTVARJALEC (ime in priimek)_____________________________________

NASLOV:____________________________________________________

_____________________________________________________________

E-naslov:_______________________Telefon:________________________

Leto rojstva:____________     prinaša svoje delo in ga prijavlja v kategoriji (lahko obkrožite pod točko A ali pripišete naslov/-e del/-a ter kategorijo)______________

________________________________________________________________________________________________________________________________

PODPIS AVTORJA/MENTORJA:_________________________________

 

V petek, 8 februarja2019, bom prisoten – ne bom prisoten (podčrtaj) na prireditvi in razglasitvi nagrajencev v Turnišču.