Povabilo k oddaji ponudbe za prevoz šolskih otrok v letu 2016

Predmet javnega razpisa: PREVOZ OSNOVNOŠOLSKIH OTROK

Naročnik: OBČINA TURNIŠČE, ŠTEFANA KOVAČA 73, 9224 TURNIŠČE

Merilo za izbor ponudb: NAJNIŽJA PONUDBENA CENA

Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsak gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih zakonov in predpisov:

  • Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11),
  • Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradi list RS, št. 43/2011)
  • Navodilo o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/00),
  • Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 ZJF-UPB4),
  • Zakon o prevozih v cestnem prometu – uradno prečiščeno besedilo (ZPCP – UPB 3, Uradni list RS, št. 26/05 in 131/06),
  • Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se prevažajo skupine otrok (Uradni list RS, št. 110/2004, 91/2006),
  • Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10),
  • Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 67/2007),
  • Ostalo veljavno zakonodajo.

Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

prenos Razpisna dokumentacija-prevoz OŠ-2016_pdf

wordRazpisna dokumentacija-prevoz OŠ-2016_doc

Bookmark the permalink.