Razpis za Literarno-likovni-multimedijski ustvarjalni natečaj 2016

Kulturno društvo Štefan Raj Turnišče, Občina Turnišče, ZKD Lendava in

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava  Lendava

Razpisujejo

L I T E R A R N O – L I K O V NO – M U L T I M E D I J S K I

u s t v a r j a l n i  n a t e č a j  2 0 16.

 Več o natečaju si lahko pogledate TUKAJ

 

Bookmark the permalink.