JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI TURNIŠČE V LETU 2016

Občina Turnišče na podlagi Pravilnika o priznanjih na področju športa v občini Turnišče (Uradni list RS, št. 63/2016)
o b j a v l j a

J A V N I R A Z P I S
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI TURNIŠČE V LETU 2016
I.
Predmet razpisa
Razpisuje se zbiranje predlogov za podelitev priznanj na področju športa v občini Turnišče.
Priznanja na področju športa v Občini Turnišče za leto 2016 se lahko podelijo:
‒ športnikom za dosežke in afirmacijo športa,
‒ amaterskim športnim delavcem in športnim društvom za uspešno delovanje,
‒ trenerjem za trenersko in strokovno delo.
Priznanja na področju športa se podeljujejo za:
‒ športne uspehe in dosežke športnika leta,
‒ jubilejna priznanja za delo v športu.
II.
Vrste priznanj
Priznanja, ki jih podeljuje Občina Turnišče so:
‒ pokal in naziv športnik, športnica leta,
‒ priznanje za tekmovalne uspehe v športu,
‒ priznanje za trenersko delo,
‒ jubilejna priznanja (zlata, srebrna, bronasta plaketa).
III.
Opredelitev upravičencev za priznanja
Pokal Občine Turnišče in naziv športnik leta lahko prejmeta športnik in športnica za tekmovalne uspehe v mladinski ali članski konkurenci, pri čemer se enakovredno upoštevajo tudi športniki invalidi.
Prejemniki Pokala in listine Priznanje Občine Turnišče za naziv športnika leta so lahko:
‒ najboljši športnik ali športnica v članski ali mladinski konkurenci,
‒ najboljša moška ali ženska ekipa v članski ali mladinski konkurenci,
Za izredne dosežke v nižjih starostnih kategorijah lahko komisija za izbor dodeli višji rang priznanja.
Priznanje za tekmovalne uspehe v športu se podeljuje za časovno obdobje od 31. 10. 2014 do 31. 8. 2016:
‒ športni ekipi, ki kandidira za športno ekipo leta za dosežene uspehe,
‒ najuspešnejšemu športniku ali športnici.
Priznanje za trenersko in strokovno delo se lahko podeljuje trenerjem in športnim pedagogom, ki dosegajo izjemne uspehe pri svojem delu.
Priznanja za jubileje (zlata, srebrna, bronasta plaketa) se podeljujejo posameznikom in društvom za delovanje v določenem obdobju in za prostovoljno delo v športu.
IV.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za priznanja
Kandidati za priznanja v članski ali mladinski konkurenci, ki so člani društev v občini Turnišče, morajo izpolnjevati enega od naslednjih kriterijev:
‒ uvrstitev na olimpijske igre ali svetovno prvenstvo ali evropsko prvenstvo,
‒ uvrstitev do petnajstega mesta na evropskem prvenstvu, svetovnem ali evropskem pokalu,
‒ uvrstitev do petnajstega mesta na mednarodnem turnirju, kjer so sodelovali športniki najmanj desetih držav,
‒ uvrstitev do tretjega mesta na državnem prvenstvu,
‒ izjemen dosežek v mednarodnem ali državnem merilu,
‒ uvrstitev športne panoge po kriterijih MŠŠ,
‒ v individualnih športih se upoštevajo tekmovanja panožnih športnih zvez, ki vodijo do naslova na državni ravni in višje (EP, SP, OI, EYOF, YOG, univerzijada, Mediteranske igre, Evropski pokal, Svetovni pokal),
‒ v kolektivnih panogah se upoštevajo tekmovanja panožnih športnih zvez, ki vodijo do naslova na državni ravni, ki imajo najmanj dve stopnji tekmovanj in višje (EP, SP, OI, EYOF, YOG, univerzijada, Mediteranske igre, Evropski pokal, Svetovani pokal).
Kandidati za priznanja ali ekipa šolskega športnega društva morajo izpolnjevati naslednje kriterije:
‒ uvrstitev na prvo mesto na regijskem (področnem) tekmovanju,
‒ uvrstitev do tretjega mesta na državnem tekmovanju.
Priznanje za trenersko in strokovno delo lahko prejmejo :
‒ trenerji in športni pedagogi dobitnikov priznanj za športnika leta,
‒ trenerji, ki imajo največ kategoriziranih športnikov ali reprezentantov, ki s tekmovalci tekmujejo na mednarodnih tekmah panožnih zvez,
‒ trenerji in športni pedagogi, ki dosegajo izjemne uspehe pri svojem delu tako v smislu rezultatov kot razvoja in promocije športa ali določene panoge.
Priznanja za jubileje, jubilejno priznanje občine (zlata, srebrna, bronasta plaketa), se lahko podelijo posamezniku ali društvu za delovanje v športu v določenem obdobju in za prostovoljno delo v športu:
‒ za 10 letno delovanje – bronasta plaketa,
‒ za 20 letno delovanje – srebrna plaketa,
‒ za 30 letno delovanje – zlata plaketa.
V.
Predlagatelji kandidatov
Kandidate za priznanja lahko predlagajo v prvi vrsti športna društva, klubi in druge športne organizacije, javni zavodi in občani občine Turnišče.
VI.
Podaja predloga za podelitev priznanja
Pisni predlogi morajo vsebovati:
‒ osnovne podatke o predlagatelju,
‒ osnovne podatke o kandidatu,
‒ podrobno utemeljitev in dokumentacijo o doseženih rezultatih oz. opravljenem delu ter
‒ druge pogoje iz razpisa (vrsta priznanja).
Poleg navedenih podatkov je potrebno predložiti soglasje kandidata h kandidaturi, ki je priloga tega javnega razpisa.
VII.
Skladno s kriteriji iz pravilnika bo Komisija za podelitev priznanj na področju športa obravnavala vse pravočasno prispele predloge in oblikovala predlog dobitnikov priznanj s področja športa za odločanje na Občinskem svetu, skupaj z ustreznimi utemeljitvami.
Predlogov, ki ne bodo obrazloženi in prepozno vloženih predlogov Komisija za podelitev priznanj na področju športa ne bo obravnavala.
VIII.
Rok za predložitev predlogov in način oddaje
Predloge kandidatov za priznanja je potrebno poslati v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče, s pripisom “Razpis za podelitev priznanj na področju športa za leto 2016«, ne odpiraj
ali osebno na sedež Občine Turnišče vsak dan v času od 8. do 14. ure. Prav tako se predlogi lahko oddajo po elektronski pošti na naslov obcina@turnisce.si.
Šteje se, da je prijava na javni razpis prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo prijave oddana na pošti priporočeno ali oddana v sprejemni pisarni Občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče do 14. ure in po elektronski pošti poslana najkasneje do 22. 10. 2016.
Rok za prijavo na razpis in predložitev vseh zahtevanih dokumentov je do 22. 10. 2016. Komisija za podelitev priznanj na področju športa bo obravnavala le tiste predloge, ki bodo podani v skladu z določili tega razpisa.
Pobude prispele po razpisnem roku, se ne bodo upoštevale.
IX.
Informacije o javnem razpisu
Javni razpis bo objavljen na spletni strani Občine Turnišče www.obcinaturnisce.si in na oglasni deski Občine Turnišče. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Občini Turnišče v času uradnih ur, kontaktna oseba Jožica Litrop, tel. št. 02 572 13 23 ali na e-naslov obcina@turnisce.si.

Številka: 094-02/2016
Turnišče, 7. 10. 2016

Občina Turnišče
mag. Vesna Jerala Zver l.r.
županja

 besedilo razpisa PDF

obrazec-za-prijavo

obrazec za prijavo PDF

soglasje-kandidata-h-kandidaturi

 soglasje kandidata PDF

Bookmark the permalink.