Statut Občine Turnišče

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009,
51/2010, 40/2012-ZUJF in 14/15-ZUUJFO) je Občinski svet Občine Turnišče, na svoji 17. redni seji dne
26. 1. 2017, sprejel STATUT OBČINE TURNIŠČE (Uradni List RS, št. 6/2017) .

statut

Bookmark the permalink.