JAVNI RAZPIS višji svetovalec-ZAPRT

Občina Turnišče skladno z določbo 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16) ter  58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF, v nadaljnjem besedilu: ZJU) objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto

Razpis za delovno mesto_VIŠJI SVETOVALEC

Bookmark the permalink.