AJPES OBVEŠČA JUNIJ 2017

Želite postati sobodajalec

in svoje ali najete, predvsem stanovanjske prostore, vključiti v turistično nastanitveno ponudbo?

Registracija fizične osebe-sobodajalca
Fizična oseba je lahko sobodajalec, če opravlja dejavnost le občasno (skupno ne več kakor pet mesecev v koledarskem letu), gostom nudi do 15 ležišč in je vpisana v Poslovni register Slovenije (v nadaljevanju PRS) pri AJPES.
Gostom lahko nudi nastanitev z zajtrkom ali brez, v lastnem ali najetem stanovanju ali počitniški hiši, s soglasjem pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti pa lahko tudi v drugih prostorih.
Postopek vpisa:
Sobodajalec se v PRS vpiše na podlagi Prijave za vpis podatkov o sobodajalcu (PRS-1 sd), ki jo vloži na katerikoli izpostavi AJPES osebno ali jo pošlje po pošti.
Kot sedež opravljanja dejavnosti sobodajalca se skladno s predpisi določi stalno prebivališče sobodajalca. Če sobodajalec opravlja storitve na naslovu, ki ni enak njegovemu stalnemu prebivališču, se opravljanje dejavnosti na naslovih vpiše v PRS kot poslovni del pri sobodajalcu.
Finančni urad Republike Slovenije po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz PRS vpiše sobodajalca v davčni register kot fizično osebo, ki opravlja dejavnost. FURS je izdal tudi brošuro za sobodajalce-fizične osebe, ki jo najete na povezavi:
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/dohodnina_dohodek_iz_dejavnosti/
V 8 dneh po vpisu je treba oddati še obrazec M12 na Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije in obvestiti Finančni urad Republike Slovenije o načinu vodenja poslovnih knjig in obračunu davčnih obveznosti. Na tej podlagi sobodajalec plačuje pavšalne prispevke za socialna zavarovanja (v preračunani višini za 5 mesecev) in akontacijo dohodka iz dejavnosti.
Kategorizacija nastanitvenega obrata (kategorizacija je obvezna):
Kategorijo nastanitvenega obrata do treh zvezdic (ali jabolk, če gre za kmetijo z nastanitvami), določi sobodajalec sam, v skladu s standardi, ki so za posamezno vrsto nastanitvenega obrata oziroma kategorijo določeni v prilogi Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov .
Sobodajalec lahko kategorizacijske liste izpolni ročno ali prek elektronskega sistema kategorizacije nastanitvenih obratov, ki na enostaven način in po korakih omogoča pridobitev ustrezne kategorije.
Več informacij, dokumente in register ocenjevalcev najdete na:
http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/turizem/kategorizacija_nastanitvenih_obratov/

Za objekt morate imeti:
• dokazilo o lastništvu ali najemno pogodbo
• uporabno dovoljenje za objekt ali za tisti del objekta, v katerem so nastanitve. Pogoji so predpisani s Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (pogoji se nanašajo na poslovne ali stanovanjske prostore, opremo in naprave, zunanje površine objekta oziroma na nastanitve in storitve)
Pazite še:
• na pogoje predpisane s Pravilnikom o kategorizaciji nastanitvenih obratov
• Zakon o prijavi prebivališča
• Zakon o varstvu pred požarom
• Pravilnik o požarnem redu

Kakšne obveznosti ima sobodajalec po vpisu v Poslovni register Slovenije ?
Sobodajalec mora:
• imeti ustrezno označevalno tablo
• voditi knjigo gostov
• goste prijaviti policiji preko aplikacije www.igost.si/egost-prijava-gostov
• plačevati turistično takso, če se ta v lokalni skupnosti plačuje
• za opravljeno storitev mora izdati račun
• plačevati pavšalne prispevke in akontacijo dohodka iz dejavnosti.
Še to: 13.8.2017 se bo pričel uporabljati novi Zakon o prijavi prebivališča, ki prinaša novosti pri poročanju sobodajalcev (glej: http://www.policija.si/index.php/component/content/article/35-sporocila-za-javnost/85985-nov-zakon-o-prijavi-prebivalia-bo-poenostavil-prijavljanje-gostov )

Oglasite se na AJPES Izpostavi Murska Sobota in z veseljem vam bomo pomagali.
Pričakujemo vas v drugem nadstropju poslovne stavbe
v Slovenski ulici 2 v Murski Soboti.

Bookmark the permalink.