Obvestilo EKO PARK

OBVESTILO

UPORABNIKOM JAVNEGA VODOVODNEGA SISTEMA »VODOVODNI SISTEM – A« (Občina Lendava, Občina Črenšovci, Občina Odranci, Občina Turnišče, Občina Kobilje in Občina Velika Polana)

O NAČINIH OBVEŠČANJA V LETU 2018.

Spoštovani,

skladno z določbami Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04 in dopolnitve , v nadaljevanju Pravilnik) in z vsebino strokovnih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, vas obveščamo o načinih in rokih obveščanja v posameznih primerih glede na zahteve iz Pravilnika.

 

ČLEN PRAVILNIKA VZROK ZA OBVEŠČANJE ČAS OBVEŠČANJA NAČIN OBVEŠČANJA
9.člen Vzrok neskladnosti pitne vode je v interni vodovodni napeljavi Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v sedmih dneh. 1. Pisno obvestilo ali e-pošta uporabnikom hišnega vodovodnega omrežja

2. Obvestilo upravniku v primeru večstanovanjskega objekta

3. Telefonsko obvestilo

21.člen Omejitev ali prepoved uporabe pitne vode Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v dveh urah, obveščanje po radiu vsak dan do preklica (po 14 dneh ukrepa le enkrat na teden) 1. . Spletna stran: www.eko-park.si, (Novice in obvestila)

2. Radio Murski val

3. Madžarski radio MMR

Na začetku in ob preklicu veljavnosti ukrepa, a najkasneje v 24 urah od začetka oz. preklica ukrepa 1. Aplikacija

http://www.npv.si/

(obveščanje NIJZ, ZIRS,

NLZOH)

21.člen Preklic omejitev ali prepovedi uporabe Najkasneje v 24 urah po preklicu 1. . Spletna stran: www.eko-park.si, (Novice in obvestila)

2. Radio Murski val

3. Madžarski radio MMR

22.člen Obveščanje v primeru izvajanja ukrepov za odpravo vzrokov neskladnosti Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v enem dnevu 1. . Spletna stran: www.eko-park.si, (Novice in obvestila)

2. Radio Murski val

3. Madžarski radio MMR

22.člen Obvestilo o zaključku odprave neskladnost Najkasneje v enem dnevu 1. Spletna stran: www.eko-park.si, (Novice in obvestila)

2. Radio Murski val

3. Madžarski radio MMR

31.člen Obveščanje v primeru dovoljenja za odstopanje, ki ga izda ministrstvo, pristojno za zdravje.

 

Na dan pridobitve dovoljenja, a najkasneje v sedmih dneh.

Obveščanje o prenehanju dovoljenja za odstopanje v sedmih dneh

 

1. Spletna stran: www.eko-park.si, (Novice in obvestila)

2. Radio Murski val

3. Madžarski radio MMR.

34.člen Letno poročilo o skladnosti pitne vode Najmanj enkrat letno, do 31.marca 1.Spletna stran: www.eko-park.si, (monitoring) – objava v celoti.

2.Na hrbtni strani položnice-skrajšana oblika

 

Skladnost pitne vode z mejnimi vrednostmi parametrov (v nadaljevanju skladnost) je skladnost z zahtevami za mejne vrednosti parametrov iz priloge I Pravilnika, ki se po potrebi dopolni z dodatnimi parametri in njihovimi mejnimi vrednostmi.

Informacije o rezultatih izvedenih monitoringih najdete na spletni strani www.eko-park.si, (monitoring).

Priporočamo vam, da informacije, pomembne za varno oskrbo s pitno vodo, poiščete tudi na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje www.nijz.si.

 

 

Lendava, marec 2018

EKO-PARK d.o.o.

EKO-PARK d.o.o.                                                                                                                                             Glavna ul. 109                                                                                                                                                             9220 LENDAVA

Lendava, 26.1.20018

POVZETEK POROČILA O KAKOVOSTI PITNE VODE ZA LETO 2017 ZA VODOVODNO OMREŽJE POMURSKI VODOVOD SISTEM A

 

V skladu s 34. členom Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) mora upravljavec vodovodnega sistem pripraviti letno poročilo o kakovosti pitne v okviru notranjega nadzora s katerim vsaj 1-krat letno seznani/obvesti uporabnike.

Kontrolo skladnosti pitne vode s Pravilnikom o pitni vodi izvaja NLZOH, ki v skladu z Letnim planom vzorčenja za notranji nadzor jemlje vzorce tako na vodnem zajetju, vodohrani kakor tudi na celotnem omrežju. Nacionalni laboratorij te vzorce analizira na kemijske in mikrobiološke parametre.

Nadzor nad kakovostjo pitne vode se spremlja tudi v okviru državnega monitiringa.

Pomurski vodovod sistem A ima dve oskrbovalni območji. To sta oskrbovalno območje Gaberje, ki s pitno vodo oskrbuje uporabnike v občinah Lendava, Dobrovnik in Kobilje ter

70 % uporabnike v občini Črenšovci, Odranci in Velika Polana.

Drugo oskrbovalno območje je Turnišče, ki v celoti oskrbuje uporabnike v občini Turnišče ter 30% uporabnike v občinah Črenšovci, Odranci in Velika Polana.

Največ vode načrpamo v Gaberju; v l. 2017 je to bilo 1.165.978 m3. Na vodnem zajetju Turnišče je bilo v letu 2017 načrpano   250.284 m3 pitne vode, pri čemer je dnevna načrpana količina znašala 4.188 m3 . Skupna količina prodane vode je 1.200.268 m3 ; od tega smo 993.977 m3 gospodinjstvom in 206.291 m3 ostalim porabnikom.

Vir pitne vode je podzemna surova voda, ki jo na obeh črpališčih preventivno minimalno dezinficiramo z Na-hipokloritom . Koncentracija rezidualnega klora na črpališčih kakor tudi na dveh vodohranih (Črenšovci in Dobrovnik), kjer izvajamo dokloriranje je med 0,1 in največ 0,2 mg prostega klora/l.

Dokloriranje na omenjenih dveh vodohranov je potrebno zaradi razvejenosti in dolžine omrežja kakor tudi zaradi tehničnih pomanjkljivosti omrežja v občinah Črenšovci, Odranci in delno Dobrovnik . V omenjenih treh občinah je omrežje narejeno tako, da se poleti voda na omrežju zelo segreje (avgusta smo na omrežju v občini Črenšovci izmerili celo 27,2 st. c). Pozimi pa je pitne voda na omenjenem področju zelo mrzla (januarja 2016 smo izmeri ca 2 st. C).

Kvaliteto pitne vode določa Pravilnik in jo nadziramo z notranjim nadzorom po sistemu HACCP. Sistem HACCP omogoča identifikacijo, oceno, potrebno ukrepanje in stalni nadzor nad morebitno prisotnimi agensi, ki bi lahko ogrožali zdravje porabnikov. Skladno z načrtom HACCP in Splošnim higienskim programom potekajo vsa redna vzdrževalna dela, pregledovanje objektov za zajem/črpanje, zbiranje in distribucija pitne vode ter dezinfekcijo po čiščenjih in sanacijah.

 

Kontrola skladnosti pitne vode z zahtevami Pravilnika o pitni vodi izvaja NLZOH (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano) , ki v skladu z Letnim planom r za notranji nadzor izvaja vzorčenje in analiziranje vzorcev pitne vode na mikrobiološke kakor tudi na kemijske parametre. Dodatni nadzor nad kakovostjo pitne vode izvaja »država/ po nalogu ministrstva za zdravje« v okviru monitoringa-zunanjega nadzora.

Vsi ostali izredni pojavi pri oskrbi ljudi s pitno vodo pa se spremljajo v okviru izrednega nadzora, katerega vrsta in obseg sta odvisna od vzroka in lokacije.

V letu 2017 je bilo na omrežju v okviru notranjega nadzora odvzetih in analiziranih 180 vzorcev za mikrobiološke analize in 24 vzorcev za kemijske analize.

Celo leto 2017 beležimo od 180 odvzetih vzorcih za mikrobiološka testiranja 5 neskladnih vzorcev s Pravilnikom o pitni vodi. 1-krat je bilo ugotovljeno v občini Lendava na omrežju neskladje zaradi povišanega števila kolonij pri 37 in 22 st. C. 4 neskladja smo v času med majem in avgustom beležili na omrežju v občini Črenšovci. Vedno je bila detektirana prisotnost Koliformnih bakterij (1-kar 3 bakterije/100 ml in 3-kar po 1 bakterija/100 ml vzorca). Vsa navedena neskladja niso ogrožala zdravja porabnikov. Vsa neskladja smo nemudoma odpravili z dodatnim izpiranjem cevovodov.

Vsi rezultati kemijskih analiz so bili skladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.

Podrobnejše poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2017 je dostopno na spletni strani Eko-park-a (www.eko-park.si).

 

Poročilo pripravila:

Gizela Ostrič, univ.dipl.inž.

Bookmark the permalink.