Občinski predpisi

Lokalni predpisi

1.1 Statut, spremembe in dopolnitve

Statut Občine Turnišče  10.2.2017

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Turnišče 4.10.2010

Poslovnik Občinskega sveta Občine Turnišče 3.12.2007

Statut Občine Turnišče 12.10.2007

Statut Občine Turnišče 5.2.2004

Poslovnik Občinskega sveta občine Turnišče 5.2.2004

Spremembe in dopolnitve statuta Občine Turnišče 8.8.2003

Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Turnišče 8.8.2003

Spremembe in dopolnitve statuta Občine Turnišče 25.7.2002

Spremembe in dopolnitve statuta Občine Turnišče 9.2.2001

Spremembe in dopolnitve statuta Občine Turnišče 27.12.2001

Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Turnišče 27.12.2001

Statut Občine Turnišče 30.6.1999

Poslovnik Občinskega sveta občine Turnišče 30.6.1999

Statut Krajevne skupnosti Turnišče 19.9.1996

Sklep o spremembi statutarnega sklepa Občine Turnišče 12.5.1995

Statutarni sklep (Turnišče) 13.1.1995

Statut Občine Turnišče 30.6.1995

 

1.2 Občinski akti

Sklep o imenovanju člana Občinskega sveta Občine Turnišče 3.10.2011

Razpis rednih volitev v organe krajevnih skupnosti na območju Občine Turnišče 30.7.2010

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Meodobčinski inšpektorat občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana 19.4.2010

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Turnišče 26.3.2010

Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov4.12.2009

Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov30.4.2008

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 30.11.2007

Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah v organe KS Občine Turnišče na volitvah 22. oktobra 2006 10.11.2006

Razpis rednih volitev v organe krajevnih skupnosti na območju Občine Turnišče 11.8.2006

Poročilo o izidu volitev člana Občinskega sveta Občine Turnišče, predstavnika romske skupnosti 22. oktobra 2006 10.11.2006

Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Turnišče na volitvah 22. oktobra 200610.11.2006

Poročilo o izidu volitev župana Občine Turnišče 22. oktobra 2006 10.11.2006

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Turnišče 13.7.2006

Odlok o podeljevanju priznanj Občine Turnišče 2.12.2005

Sklep o zemljiškoknjižni lastnini bivše Krajevne skupnosti Turnišče 18.5.2005

Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve poslancev v Državni zbor RS v letu 2004 12.8.2004

Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana 22.10.2004

Odlok o financiranju političnih strank v Občini Turnišče 9.5.2003

Odlok o javnem glasilu Občine Turnišče 9.5.2003

Sklep o imenovanju podžupanov Občine Turnišče 9.5.2003

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet občine Turnišče 25.7.2002

Razpis rednih volitev v organe krajevnih skupnosti na območju Občine Turnišče 13.8.2002

Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve predsednika države, članov državnega sveta in lokalne volitve v letu 2002 13.8.2002

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Turnišče 13.8.2002

Poročilo o izidu volitev člana Občinskega sveta občine Turnišče, predstavnika romske skupnosti 10. novembra 2002 21.11.2002

Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah v organe KS v Občini Turnišče na volitvah 10. novembra 2002 21.11.2002

Poročilo o izidu volitev župana Občine Turnišče 10. novembra 2002 21.11.2002

Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Turnišče na volitvah 10. novembra 2002 21.11.2002

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju uprave Občine Turnišče 27.12.2001

Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Turnišče 22.12.2000

Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve v Državni zbor v letu 2000 22.8.2000

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v Občinski upravi občine Turnišče 28.6.1999

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 28.6.1999

Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Nedelica 6.5.1999

Razpis drugega kroga volitev za župana 27.11.1998

Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah v organe KS Občine Turnišče na volitvah 22. novembra 1998 4.12.1998

Poročilo o izidu volitev župana Občine Turnišče 18.2.1998

Sklep o spremembi sestava OVK Turnišče 25.9.1998

Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Turnišče na volitvah 22. novembra 1998 4.12.1998

Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Turnišče o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Turnišče 6.9.1996

Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Turnišče 6.9.1996

Statut Krajevne skupnosti Gomilice (Turnišče) 19.9.1996

Statut Krajevne skupnosti Nedelica (Turnišče) 19.9.1996

Statut Krajevne skupnosti Renkovci (Turnišče) 19.9.1996

Statut Krajevne skupnosti Turnišče 19.9.1996

Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah v organe KS Občine Turnišče 6.10.1995

Sklep o spremembi sestava OVK Turnišče 6.10.1995

Odlok o sestavi in številu članov organov krajevnih skupnosti v Občini Turnišče 14.7.1995

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti (Turnišče)14.7.1995

Razpis rednih volitev v organe krajevnih skupnosti na območju Občine Turnišče 14.7.1995

Sklep o imenovanju člana Občinskega sveta občine Turnišče 12.5.1995

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi Občine Turnišče 7.7.1995

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v občinski svet občine Turnišče 14.10.1994

Poročilo o izidu lokalnih volitev 94 v občini Turnišče 27.12.1994

 

1.3 Gospodarskopravna ureditev

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja EKO – PARK d.o.o. Lendava / ÖKO – PARK Kft. Lendva18.1.2013

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Turnišče 22.2.2013

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Turnišče 27.1.2012

Odlok o občinskih cestah v Občini Turnišče 6.11.2012

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Turnišče 17.8.2012

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Varaš d.o.o. 31.3.2011

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Turnišče 17.9.2010

Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Turnišče 22.10.2010

Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Turnišče 22.10.2010

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. 20.8.2010

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010 26.3.2010

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Turnišče 17.9.2010

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. 13.7.2009

Odlok o spremembah Odloka o pokopališkem redu v Občini Turnišče 30.4.2009

Odlok o podelitvi koncesije za vzdrževanje, urejanje pokopališč in pogrebnih storitev na pokopališčih Občine Turnišče 30.4.2009

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja lokalnih občinskih cest in javnih poti v Občini Turnišče 12.10.2007

Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina za geografsko območje Občine Turnišče12.10.2007

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zaščiti vodnih virov na območju Občine Turnišče 10.11.2006

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Turnišče 24.11.2006

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Turnišče 10.11.2006

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah 10.11.2006

Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Turnišče25.7.2002

Odlok o oskrbi prebivalstva s plinom v Občini Turnišče 22.6.2000

Odlok o preskrbi in odjemu pitne vode na območju Občine Turnišče 1.2.2000

Odlok o občinskih cestah 13.11.1998

Odlok o pokopališkem redu v Občini Turnišče 11.7.1997

Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Turnišče 13.6.1997

Odlok o neposrednem prenosu izbirne gospodarske javne službe na področju kabelsko informacijskega sistema v Občini Turnišče, s podelitvijo koncesije 9.5.1997

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Turnišče 4.10.1996

Odlok o zaščiti vodnih virov na območju Občine Turnišče 4.10.1996

Odlok o plačevanju odškodnine in nadomestila za razvrednotenje okolja ali nevarnosti za okolje na odlagališču komunalnih odpadkov v Dolgi vasi (Turnišče) 8.3.1996

 

1.4 Javne finance

Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2013 29.3.2013

Zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2011 25.5.2012

Sklep o začasnem financiranju Občine Turnišče v obdobju januar–marec 2013 28.12.2012

Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2012 10.12.2012

Sklep o začasnem financiranju Občine Turnišče v obdobju januar–marec 2012 13.1.2012

Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2012 2.4.2012

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Turnišče 9.12.2011

Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2011 27.12.2011

Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2011 31.3.2011

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Turnišče 23.12.2010

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 2009 18.6.2010

Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2010 18.6.2010

Sklep o začasnem financiranju Občine Turnišče v obdobju januar–marec 2011 23.12.2010

Odlok o občinskih taksah v Občini Turnišče 13.3.2009

Odlok o plakatiranju v Občini Turnišče 13.3.2009

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Turnišče 10.7.2009

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2009 3.7.2009

Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Turnišče11.12.2009

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2010 24.12.2009

Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje Občine Turnišče 4.12.2009

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2009 3.7.2009

Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2009 30.11.2009

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 2008 17.4.2009

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 2008 17.4.2009

Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2010 23.12.2008

Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2009 23.12.2008

Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2008 23.4.2008

Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2009 23.12.2008

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2008 17.11.2008

Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračunskih potreb v letu 2008 31.3.2008

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 2007 23.4.2008

Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Turnišče 24.12.2008

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Turnišče 15.12.2008

Odlok o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 15.12.2008

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Turnišče 3.12.2007

Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2008 27.12.2007

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2007 30.11.2007

Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2007 26.4.2007

Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračunskih potreb v letu 2007 23.3.2007

Pravilnik o spremembah Pravilnika o stimulaciji študentov Občine Turnišče 30.11.2007

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 2006 26.4.2007

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Turnišče 4.5.2007

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Turnišče 29.12.2007

Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2007 29.12.2006

Odlok o spremembi Odloka o spremembi proračunu Občine Turnišče za leto 2006 29.12.2006

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 2005 14.7.2006

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2006 5.10.2006

Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2006 14.2.2006

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju v Občini Turnišče 10.11.2006

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Turnišče 29.12.2006

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Turnišče 2.12.2005

Odlok o spremembi proračuna Občine Turnišče za leto 2005 2.12.2005

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 2004 18.5.2005

Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2004 22.1.2004

Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2005 30.12.2004

Odlok o spremembi proračuna Občine Turnišče za leto 2004 16.12.2004

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 2003 8.4.2004

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 24.12.2003

Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Turnišče 8.8.2003

Odlok o spremembi proračuna Občine Turnišče za leto 2003 19.12.2003

Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2003 30.4.2003

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 2002 26.6.2003

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 2001 23.4.2002

Odlok o spremembi proračuna Občine Turnišče za leto 2002 22.11.2002

Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2002 15.2.2002

Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Turnišče za leto 2003 28.12.2002

Odlok o spremembi proračuna Občine Turnišče za leto 2002 25.7.2002

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 2000 26.4.2001

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2001 27.12.2001

Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2001 2.2.2001

Odlok o komunalnih taksah v Občini Turnišče 1.2.2000

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2000 19.12.2000

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 1999 22.8.2000

Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2000 22.6.2000

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 1999 13.1.2000

Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Turnišče za leto 2000 13.1.2000

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo Stavbnega zemljišča v Občini Turnišče 30.1.2000

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 1998 20.8.1999

Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 1999 28.6.1999

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 1997 19.3.1998

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 1998 4.2.1998

Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 1998 14.5.1998

Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Turnišče za leto 1998 27.2.1998

Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Turnišče za leto 1999 23.12.1998

Odlok o spremembi proračuna Občine Turnišče za leto 1997 23.1.1998

Odlok o plakatiranju v Občini Turnišče 18.7.1997

Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 1997 16.5.1997

Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Turnišče za leto 1997 30.1.1997

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 1996 9.5.1997

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 1996 10.1.1997

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Turnišče 28.2.1997

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 1995 26.1.1996

Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Turnišče za leto 1996 8.3.1996

Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 1996 8.11.1996

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 1995 8.11.1996

Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 1995 14.7.1995

 

1.5 Okolje in prostor

Sprejeta Obvezna razlaga 22. člena OPN-ja 10.2.2017

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev območja rastlinjakov v Renkovcih (RE11) 17.2.2012

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev območja rastlinjakov v Renkovcih (RE 11) 16.11.2012

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka občinskega prostorskega načrta Občine Turnišče6.11.2012

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev območja rastlinjakov v Renkovcih (RE 11) 28.12.2012

Odlok o spremembi Odloka o sprejetju občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) – za območje »TU3 in TU8 – Stanovanjsko območje Pasike« v Turnišču 1.4.2011

Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Turnišče9.12.2011

Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Turnišče 5.8.2011

Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Turnišče5.8.2011

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega načrta za poslovno trgovsko cono v Turnišču na območju enote urejanja TU19 14.5.2010

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Turnišče 30.7.2010

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono Turnišče na območju enote urejanja TU20a 10.9.2010

Odlok o sprejetju občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) – za območje »TU3 in TU8 – stanovanjsko območje Pasike« v Turnišču 24.6.2010

Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Turnišče 23.6.2009

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) – za območje »TU8 – stanovanjsko območje pasike« v Turnišču 18.5.2009

Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Turnišče 27.3.2009

Odlok o plakatiranju v Občini Turnišče 13.3.2009

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Turnišče 13.3.2009

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Turnišče 9.1.2009

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Turnišče v letu 2008 27.6.2008

Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Turnišče s prostorskimi sestavinami planov 4.7.2008

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Turnišče 9.4.2008

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Turnišče 15.12.2008

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Turnišče 30.10.2008

Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planov Občine Turnišče 27.11.2007

Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Turnišče in Prostorskega reda Občine Turnišče 23.2.2007

Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi prostorskih aktov Občine Turnišče 25.5.2007

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Turnišče 24.11.2006

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zaščiti vodnih virov na območju Občine Turnišče 10.11.2006

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Turnišče 10.11.2006

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Turnišče 10.11.2006

Sklep o zemljiškoknjižni lastnini bivše Krajevne skupnosti Turnišče 18.5.2005

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Turnišče v letu 2002 24.12.2003

Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana 22.10.2004

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Turnišče v letu 2002 12.8.2004

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o imenovanju ulic za območje naselja Turnišče10.6.2004

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o imenovanju ulic za območje naselja Turnišče19.1.2004

Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev s planskimi akti 24.12.2003

Odlok o območju predkupne pravice Občine Turnišče 8.8.2003

Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev s planskimi akti 25.7.2002

Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Turnišče25.7.2002

Odredba o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Lendava sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Lendava 19.1.2001

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Turnišče 6.11.2000

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Turnišče 1.6.1999

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Turnišče 21.5.1999

Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Turnišče 13.11.1998

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Turnišče 28.2.1997

Odredba o javni razgrnitvi osnutka odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij v Občini Turnišče 29.8.1997

Odredba o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Lendava in sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Turnišče 16.5.1997

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Turnišče 7.11.1997

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Turnišče 3.10.1997

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za območje izven ureditvenih naselij v Občini Lendava, ki se ne urejajo s PIN (Turnišče) 2.2.1996

Odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin v Občini Turnišče2.8.1996

Odlok o zaščiti vodnih virov na območju Občine Turnišče 4.10.1996

Odlok o sprejetju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana za območje Občine Turnišče 12.5.1995

1.6 Negospodarske dejavnosti

Pravilnik o denarnih nagradah študentov Občine Turnišče 10.2.2017

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika_kultura 10.2.2017

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika_turizem 10.2.2017

Odlok o ustanovitvi Zavoda za negospodarske dejavnosti Koušta 7.3.2011

Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Občine Turnišče 6.4.2010

Pravilnik o financiranju in sofinanciranju programov in projektov društev iz proračuna Občine Turnišče 29.12.2008

Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Turnišče 24.12.2008

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Turnišče 4.5.2007

Odlok o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi Razvojnega, finančnega in nepremičninskega javnega sklada občin Lendava, Črenšovci, Kobilje, Turnišče, Velika Polana in Dobrovnik16.11.2009

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi Razvojnega centra občin Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče 6.11.2009

Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Turnišče11.12.2009

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Občine Turnišče 4.5.2007

Odlok o ustanovitvi Razvojnega, finančnega in nepremičninskega Javnega sklada Občin Lendava, Črenšovci, Kobilje, Turnišče, Velika Polana in Dobrovnik 29.10.2004

Sklep o novi ceni vzgojno-varstvenih storitev 15.3.2004

Pravilnik za vrednotenje letnih programov športa v Občini Turnišče 16.7.2004

Odlok o javnem glasilu Občine Turnišče 9.5.2003

Sklep o določitvi preseganja števila otrok v oddelku prvega starostnega obdobja in oddelkih drugega starostnega obdobja v Javnem vzgojno izobraževalnem zavodu OŠ-enota vrtec Turnišče 24.12.2003

Popravek odloka o ustanovitvi Razvojnega centra občin: Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče 30.10.2002

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Lendava30.3.2001

Odlok o ustanovitvi Razvojnega, finančnega in nepremičninskega javnega sklada občin Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci, Turnišče, Velika Polana in Dobrovnik 1.2.2001

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Občine Turnišče 27.12.2001

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Razvojnega centra občin Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče 15.3.1999

Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Lendava 15.12.1997

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Občine Turnišče 7.2.1997

Odlok o ustanovitvi stanovanjskega sklada občin Lendava, Črenšovci, Turnišče, Odranci in Kobilje 26.7.1996

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pomurske lekarne (Murska Sobota) 9.8.1996

Odlok o ustanovitvi Razvojnega sklada Občin: Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče (Lendava) 24.11.1995

1.7 Gospodarske dejavnosti

Odlok o višini in načinu plačevanja članarine lokalni turistični organizaciji 4.8.2000

Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Turnišče 11.10.2002

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Turnišče 3.12.2007

 

1.8 Pravna področja

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Turnišče10.11.2006

Odlok o javnem redu in miru v Občini Turnišče 11.7.1997

Odlok o javnem redu in miru v Občini Turnišče 10.11.2006

Odlok o javnem redu in miru v Občini Turnišče 6.11.2012

Comments are closed.