Informacije javnega značaja

 

 1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Občina Turnišče

Naslov: Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče

Tel.: 02 572 10 60; 572 13 23

Fax: 02 573 50 41

Elektronski naslov: obcina@turnisce.si

Spletna stran: www.turnisce.si

 

Županja: mag. Vesna Jerala Zver

 

Datum prve objave kataloga: 03.11.2008

Datum zadnje spremembe: 23.05.2011

 

Dostopnost kataloga: na spletni strani Občine Turnišče, v tiskani obliki na sedežu občine v času uradnih ur ( ponedeljek, sredo in petek od 8.00 do 14.00 ure ).

 1. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

 

Kratek opis delovnega področja organa:

Občina Turnišče samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s statutom 0bčine Turnišče v skladu z zakonom in drugimi predpisi, zlasti pa: normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena, upravlja občinsko premoženje, spodbuja gospodarski razvoj, ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe,zagotavlja in pospešuje razvoj predšolskega varstva, vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije, pospešujekulturno in društveno dejavnost. Občina Turnišče skrbi za varstvo zraka, tal, vode, za varstvo pred hrupom, za ravnanje z odpadki in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, skrbi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

 

Opis delovnega področja: KATALOG PRISTOJNOSTI OBČIN

 

Organiziranost

Organi občine: ŽupanjaObčinski svetNadzorni odbor

Seznam notranjih organizacijskih enot: Občina Turnišče ima občinsko upravo in je ustanoviteljica javnega podjetja Varaš. V okviru skupne medobčinske uprave občin Beltinci, Odranci, Črenšovci, Velika Polana in Turnišče deluje medobčinski inšpektorat.

 

Sestava občinske uprave:

 • Vera Markoja, direktorica Občinske uprave
 • Jožica Litrop, svetovalec III
 • Leon Lutar, svetovalec III

Sestava javnega podjetja Varaš:

 • Zdravko Lebarič,  direktor
 • Bojan Lebar, Ciril Zavec

Odgovorna za kulturo, šport, turizem:

 • Jasmina Denša, podžupanja
 • Marija Kreslin Štefanec, referent III

Prekrškovni organ:

V okviru skupne medobčinske uprave občin Beltinci, Odranci, Črenšovci, Velika Polana in Turnišče deluje medobčinski inšpektorat. Postopke vodi inšpektorica Alenka Maroša.

Organigram organa

 • Organigram Občine Turnišče

Uradna oseba pristojna za posredovanje informacij:

Jožica Litrop, tel. 02 5721 060 e-pošta: obcina@turnisce.si

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi:

Povezava: Zakonodaja

 • Zakon o financiranju občin /ZFO/ (Ur.l. RS, št. 80/1994, 45/1997 Odl.US: U-I-43/96, 56/1998, 1/1999, 59/1999 Odl.US: U-I-43/99, 61/1999 Odl.US: U-I-233/97, 79/1999, 89/1999 Odl.US: U-I-359/98, 119/2002 Odl.US: U-I-165/00-7, 40/2003 Odl.US: U-I-256/00-6)
 • Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/ (Ur.l. RS, št. 72/1993, 6/1994 Odl.US: U-I-13/94-65, 45/1994 Odl.US: U-I-144/94-18, 57/1994, 14/1995, 20/1995, 63/1995, 73/1995 Odl.US: U-I-304/94-9, 9/1996 Odl.US: U-I-264/95-7, 39/1996 Odl.US: U-I-274-95, 44/1996 Odl.US: U-I-98/95, 26/1997, 70/1997, 10/1998, 68/1998 Odl.US: U-I-39/95, 74/1998, 12/1999 Skl.US: U-I-4/99, 36/1999 Odl.US: U-I-313/96, 59/1999 Odl.US: U-I-4/99, 70/2000, 94/2000 Skl.US: U-I-305-98-14, 100/2000 Skl.US: U-I-186/00-10, 28/2001 Odl.US: U-I-416/98-38, 87/2001, 16/2002 Skl.US: U-I-33/02-7, 51/2002, 108/2003 Odl.US: U-I-186/00-21, 77/2004 Odl.US: U-I-111/04-21)
 • Zakon o lokalnih volitvah /ZLV/ (Ur.l. RS, št. 72/1993, 7/1994, 33/1994, 61/1995 Skl.US: U-I-213/95, 70/1995, 20/1998 Odl.US: U-I-283/94, 51/2002, 11/2003 Skl.US: U-I-417/02-7, 73/2003 Odl.US: U-I-346/02-13)
 • Zakon o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij /ZPUODO/ (Ur.l. RS, št. 44/1996, 28/2001 Odl.US: U-I-322/98-15)
 • Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.12.1994 opravljali organi občin /ZPDF/ (Ur.l. RS, št. 29/1995, 44/1996 Odl.US: U-I-98/95)
 • Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij /ZUODNO/ (Ur.l. RS, št. 60/1994 (69/1994 – popr.), 69/1994, 73/1994 Odl.US: U-I-183/94, 73/1995 Odl.US: U-I-304/94-9, 56/1998 (75/1998 – popr.), 67/1998 Odl.US: U-I-285/98, 67/1998 Odl.US: U-I-301/98, 72/1998 Odl.US: U-I-294/98, 72/1998 Odl.US: U-I-354/98, 72/1998 Odl.US: U-I-341/98, 75/1998, 28/2001 Odl.US: U-I-416/98-38, 52/2002)
 • Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe o zadolževanju občin (Ur.l. RS, št. 30/2000)
 • Navodilo o načinu in postopkih za izdajo soglasij za investicije v občinah, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 55/1999 (69/1999 – popr.))
 • Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah (Ur.l. RS, št. 60/2002)
 • Statut Skupnosti občin Slovenije (Ur.l. RS, št. 32/2000, 108/2002 (45/2003 – popr.), 45/2003,70/2004)
 • Statut skupnosti občin Slovenije (Ur.l. RS, št. 108/2002 (45/2003 – popr.), 92/2003)
 • Predpisi lokalnih skupnosti: Statut Občine Turnišče, Poslovnik občinskega sveta občine Turnišče

Predpisi EUhttp://europa.eu.int/abc/treaties_sl.htm

Predpisi EU: povezava

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 • Proračun Občine Turnišče
 • Statut Občine Turnišče
 • Poslovnik občinskega sveta Občine Turnišče
 • Občinski prostorski načrt
 • Načrt poslovanja Javnega podjetja Varaš d.o.o

Predpisi lokalne skupnosti: Spletna stran Občine Turnišče

Seznam javnih evidenc s katerimi upravlja Občina Turnišče:

– Evidenca izvajalcev del po delovršnih pogodbah,

– Evidenca o vlagateljih za znižano plačilo vrtca,

– Evidenca o zavezancih za plačilo NUSZ,

– Evidenca najemnikom občinskih stanovanj,

– Evidenca upravičencev do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna občine,

– Evidenca plačil obveznosti za družinske pomočnike,

– Evidenca doplačil oskrbnin za starejše občane,

– Evidenca doplačil stroškov pomoči na domu,

– Evidenca članov občinskega sveta in članov občinskih delovnih teles,

– Evidenca članov svetov krajevnih skupnosti,

– Evidenca vlagateljev vlog za subvencionirano najemnino in

– Evidenca o dodeljenih državnih pomočeh namenjenih za področje kmetijstva.

Druge informatizirane zbirke podatkov – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

 

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 • Razpisi
 • Dovoljenja in priglasitve
 1. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Namen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03; v nadaljevanju: ZDIJZ) je zagotoviti javnost in odprtost delovanja organov ter omogočiti uresničevanje pravice posameznikov in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja. Kot informacija javnega značaja se v skladu s 4. členom ZDIJZ šteje vsaka informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. V kolikor ne gre za katero izmed v 6. členu ZDIJZ taksativno določenih izjem, so te informacije pravnim ali fizičnim osebam prosto dostopne. Vendar pa je zakonodajalec za primere, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena ZDIJZ, predvidel, da jih pooblaščena uradna oseba organa izloči iz dokumenta, v kolikor je to mogoče, in tako prosilca seznani z vsebino preostalega dela dokumenta. Podrobnejšo vsebino delnega dostopa je vlada uredila z Uredbo o posredovanju informacij javnega značaja (Uradni list RS; št. 115/03; v nadaljevanju: uredba). Le-ta v 16. členu določa, da se šteje, da je informacije mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, če jih je mogoče fizično odstraniti, prečrtati, trajno prekriti ali drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki, oziroma zbrisati, kodirati, blokirati, omejiti oziroma drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v elektronski obliki. V kolikor bi bilo izločeno informacijo mogoče razbrati iz drugih informacij v dokumentu, pa se šteje, da takšne informacije ni mogoče izločiti.

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se nahajajo informacije javnega značaja:

Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Explorer, Mozilla ali Netscape.

 • Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo:

v tiskani obliki na sedežu občine v času uradnih ur ( ponedeljek, sredo in petek od 8.00 do 14.00 ure ).

 1. Stroškovnik, cenik in pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Pooblaščenec lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 1. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

 • informacije o posegih v prostor,
 • namembnosti zemljišč,
 • pogoji gradnje

Dokumenti v elektronski obliki:

Cenik posredovanja in ponovne uporabe IJZ organov

Zahteva za dostop do informacij javnega značaja

Seznam uradnih oseb Občine Turnišče

Comments are closed.