NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE-zaprt

Občina Turnišče na podlagi tretjega odstavka 29. Člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 91/14, 14/15 in 76/15) in v skladu s prvim odstavkom 40. in 46. do 49. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l.RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), objavlja

 

NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE

Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin v lasti občine – del stavbe št. 1097 in sicer fitnes prostori in prostor v pritličju, v skupni izmeri 255,20 m2, na naslovu Cvetna ulica 1a, 9224 Turnišče, ki stoji na parc. št. 2432/23, k. o. 149 Turnišče. Predmet oddaje je tudi zunanji športni objekt – tenis igrišča, v skupni izmeri 1.100 m2, ki stojijo na parc. št. 2495/0, k. o. Turnišče.

Za navedene nepremičnine bo z zainteresiranim najemnikom sklenjena neposredna najemna pogodba za določen čas, in sicer za namen izvajanja športnih dejavnosti. Ob prijavi mora ponudnik priložiti svoje dosedanje reference o izvajanju športnih dejavnosti, dokazila o registrirani tovrstni dejavnosti in plan dela za celotno obdobje najema. Ponudnik mora ob prijavi navesti dve kontaktni osebi ter zagotavljati vsaj tri zaposlene oz. člane društva za kvalitetno in nemoteno izvajanje aktivnosti v najetih prostorih.

Zainteresirani najemnik mora poslovati več kot 5 let na področju športa, rekreacije, treninga za otroke in odrasle. Prednost bodo imeli ponudniki, ki so sodelovali ali sodelujejo v nacionalnih ali evropskih projektih, za kar morajo predložiti ustrezna dokazila.

Cena najema znaša 250,00 € mesečno.

Pogodba bo sklenjena z najemnikom, ki ima status športnega društva ali podjetja oziroma samostojnega podjetnika, z registrirano športno dejavnostjo. Prednost bodo imeli tisti ponudniki ki bodo podali ponudbo za opravljanje več športnih aktivnosti v najetih prostorih. Pogodba se bo sklenila za določen čas do 12. 7. 2018.

Pogodba bo sklenjena v roku 8 dni po poteku 15-dnevne objave te namere na spletni strani Občine Turnišče in bo stopila v veljavo z 12. 7. 2017. Po poteku pogodbe je možno podaljšanje. Občina Turnišče si pridržuje pravico ustaviti postopek oddaje nepremičnine v najem, do sklenitve pravnega posla.

OBČINA TURNIŠČE

mag. Vesna Jerala Zver, županja

razpisna dokumentacija

 

Comments are closed.