JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE – STANOVANJE V LENDAVI V LASTI OBČINE TURNIŠČE-zaprt

Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13,
50/14, 90/ 14 in 14/15, v nadaljevanju ZSPDSLS) in v skladu s 35. členom
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem za leto 2017 Občina Turnišče objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE – STANOVANJE V LENDAVI V LASTI
OBČINE TURNIŠČE (link do razpisa)

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017052.pdf

Predmet javnega zbiranja ponudb zajema stanovanje v lasti Občine Turnišče,
ki se nahaja v Občini Lendava.

Zainteresirani ponudnik je dolžan plačati varščino najkasneje do vključno 4.
10. 2017, v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine za katero je dal
ponudbo.

Varščino morajo ponudniki vplačati na transakcijski račun Občine Turnišče
številka 01332 – 0100013319, sklic na št: SI00 478-00044-2017 s pripisom
>Varščina za javno zbiranje ponudb – >Župančičeva 6E, Lendava<.

Rok za oddajo ponudb je 9. 10. 2017, do 13.00 ure.
Javno odpiranje ponudb bo 9. 10. 2017 ob 14. 00  v sejni sobi Občine
Turnišče, Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.

Razpisna dokumentacija v Wordu in PDF
Energetska izkaznica

Comments are closed.