Javni natečaj za zasedbo delovnega mesta referent v občinski upravi Občine Turnišče-zaprt

Javni natečaj za zasedbo delovnega mesta referent v občinski upravi Občine Turnišče

Občina Turnišče skladno z določbo 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16) ter 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF, v nadaljnjem besedilu: ZJU) objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto

 REFERENT V OBČINSKI UPRAVI

OBČINE TURNIŠČE

 Javni razpis za prosto uradniško delovno mesto referent je objavljen dne 22.12.2017 na spletni strani Občine Turnišče www.obcinaturnisce.si in na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje pod registrsko številko: NA11364.

Delovno mesto referent je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivu Referent IV.

 

 1. Kandidati, ki se bodo prijavili na javni natečaj, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
 • najmanj srednjo strokovno stopnjo izobrazbe ali srednjo splošno stopnjo izobrazbe,
 • najmanj šest mesecev delovnih izkušenj,
 • aktivno znanje uradnega jezika,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • poznati osnove obvladovanja rač. orodij, ki jih uporablja uprava (Word, Excel, …),
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Pri kandidatih se bo preverjalo, če imajo opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. Kandidat, ki nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, mora v skladu z 31. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 Skl.US: U-I-54/06-32, 48/09-popr., 8/10 in 82/13) navedeni izpit opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje v skladu s prvim odstavkom 89. členom Zakona o javnih uslužbencih opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.

 

 1. Okvirna vsebina dela:
 • vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji;
 • izdajanje upravnih odločb na predpisanih obrazcih na prvi stopnji;
 • opravljanje enostavnih upravnih nalog in priprava gradiv;
 • opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil iz enostavnih evidenc;
 • skrb za pisarniško poslovanje občine;
 • opravljanje drugih upravnih nalog in operativnih del podobne zahtevnosti.

 

 1. Prijava mora vsebovati:
 1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. pisno izjavo, z opisom delovnih izkušenj pri dosedanjih zaposlitvah, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; v izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu,
 3. pisno izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • izjavo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 1. izjavo o usposabljanju za imenovanje v naziv oz. izjavo, da ga bo opravil v enem letu od sklenitve delovnega razmerja,
 2. izjavo, da ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka oz. izjavo, da ga bo opravil v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja,
 3. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Turnišče pridobitev podatkov navedenih v 3. točki razpisa iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat s pridobitvijo podatkov iz uradne evidence ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Zaželeno je, da pisna prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in navedbo o tem, katera druga znanja in veščine je kandidat poleg formalne izobrazbe še pridobil.

 

Delovno mesto referent je uradniško delovno mesto, četrtega kariernega razreda, ki se po Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Turnišče opravlja v štirih nazivih. Izbrani kandidat bo dela in naloge delovnega mesta opravljal v nazivu šestnajste stopnje, oziroma v nazivu Referent IV (izhodiščni plačni razred 18).

 

Z izbranim kandidatom bo, po dokončnosti sklepa o izbiri, sklenjeno delovno razmerje za določen čas do 31.12.2018, s polnim delovnim časom in s poskusno dobo treh mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih občinske uprave Občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.

 

Formalno nepopolne vloge, iz katerih ne bo mogoče razbrati, da kandidat izpolnjuje pogoje, navedene v javnem natečaju in nepravočasne vloge, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo:

»Prijava na javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto referent« na naslov: Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče ali v elektronski obliki na e-naslov: obcina@turnisce.si in sicer v roku 8 dni od objave na spletni strani Občine Turnišče in spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Prijava posredovana po elektronski pošti se šteje za veljavno, ne glede na odsotnost elektronskega podpisa.

 

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Občine Turnišče www.obcinaturnisce.si.

Kandidat, ki bo izbran, bo skladno s 63. členom ZJU, najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri, prejel sklep o izbiri, neizbrani kandidati pa sklep o neizbiri.

 

Za informacije o izvedbi javnega natečaja je pristojna županja občine mag. Vesna Jerala Zver in sicer vsak delovni dan, v času uradnih ur Občine Turnišče, na telefonski številki 02 572 13 30.

 

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Štev.: 100-07/2017

Datum: 22.12.2017

Občina Turnišče

mag. Vesna Jerala Zver, županja

Javni natečaj_Referent_december 2017

 

 

 

 

Comments are closed.