Večnamenski center Turnišče

V samem osrčju naselja Turnišče med pošto in vrtcem gradimo nov objekt. Občina Turnišče želi z investicijo v izgradnjo »Večnamenskega objekta« zagotoviti kakovostne prostorske pogoje za izvajanje kulturnih, družbenih in gospodarskih dejavnosti ter kvalitetnega preživljanja prostega časa. Investicija zajema izgradnjo »Večnamenskega objekta«, opremljanje prostorov namenjenih knjižnici, turistično-informacijskemu centru (TIC), društvom ter ureditev (brez opreme) prostorov za razgibavanje starejših, savno, gostinski lokal in pisarno za namen opravljanja gospodarske dejavnosti. Z vzpostavitvijo TIC bo dana možnost informiranja turistov in lokalnega prebivalstva o pomenu ohranjanja območij Nature 2000. Del Občine Turnišče namreč spada v Naturo 2000, zato je zelo pomembno, da se vzpostavi možnost za izkoriščanje potenciala, ki ga to dejstvo nudi.

Namen in cilj projekta (investicije)

Namen investicije je dvig kakovosti kulturnih, družbenih in gospodarskih dejavnosti, povečanje turistične atraktivnosti regije ter ustvarjanje novih delovnih mest tako v občini Turnišče kot tudi celotni regiji. To bo doseženo z dejavnostmi, ki se bodo odvijale v prostorih »Večnamenskega objekta«.

Splošni cilji projekta so:

 • razvoj, razširitev in dvig kakovosti kulturno–turistične ponudbe regije
 • razvoj podjetniškega potenciala podeželja in zagotovitev novih delovnih mest
 • dvig kakovosti bivanja prebivalstva
 • razvoj javne infrastrukture

Specifični cilji projekta so:

 • opremljeni prostori za delovanje knjižnice in čitalnice v skupni izmeri 313,2 m2,
 • opremljeni društveni prostori v skupni izmeri 67,7 m2,
 • opremljen Turistično-informacijski center (TIC) v skupni izmeri 11,0 m2,
 • prostor za savno in prostor za razgibavanje starejših s pripadajočimi prostori v skupni izmeri 193,2 m2,
 • prostor za gostinski lokal s pripadajočimi prostori v skupni izmeri 114,7 m2,
 • prostor za izvajanje gospodarske dejavnosti v skupni izmeri 26,0 m2,
 • opremljeni skupni prostori (kotlovnica, prostor za čistilko, avla, hodnik, vetrolov) v skupni izmeri 68,7 m2.
 • 20 parkirnih prostorov
 • nove zaposlitve
 • povečanje števila obiskovalcev v občini za najmanj 150 v naslednjih dveh letih.

Občina Turnišče je v proračunu za leto 2011 za gradnjo večnamenskega objekta zagotovila 880.176,00 €, kot je znašala projektna vrednost gradnje in opreme. Na razpisu je kot najugodnejši ponudnik bilo izbrano podjetje Granit d.d. iz Slovenske Bistrice. Ponudba izbranega izvajalca in s tem vrednost investicije znaša 536.000,00 €.

Sredstva za investicijo so 85% zagotovljena iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in države Občina Turnišče zagotovi 15% investicijske vrednosti in sredstva za obračunan davek.

Sredstva s strani Službe Vlade republike Slovenije za lokalno samoupravo so pridobljena na osnovi Javnega poziva za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »regionalni razvojni programi razvojne prioritete »razvoj regij«, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012.

Comments are closed.