Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za Tenis igrišče

Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče objavlja v skladu z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

  1. Osnovni podatki

Postopek za oddajo v najem se vodi v skladu z določili 62., 63., 64., 65. in 66. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), kot faza:

pogajanja z zainteresiranimi ponudniki za sklenitev neposredne pogodbe. Če bo ponudnikov več, bodo med njimi opravljena pogajanja z namenom višanja najemnine in opravljanja dodatnih storitev.

Organizator: Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče

Upravljavec nepremičnega premoženja: Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.

  1. Predmet oddaje v najem

Teniško igrišče, nepremičnina s parc. št. 2495/0 k.o. Turnišče, v izmeri cca 720 m2.

Teniško igrišče se oddaja v najem v stanju, v kakršnem je na dan prevzema dano v posest.

  1. Ponudbena cena

Najemnik se zavezuje, da bo za predmet najema plačeval najemnino v predlagani višini 50,00 EUR (petdeset EUR 00/100) mesečno.

Najemnik je dolžan poleg najemnine redno plačevati še strošek dejanske porabe električne energije.

Najemnik je dolžan najemnino plačati letno in sicer do 15. 12. v letu, po vsakokratni izstavitvi računa.

V skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15) se za najem poslovnih prostorov ne obračunava DDV, zato v gornji ceni ni upoštevan.

Najemnina se plačuje upravljavcu na račun št. 013320100013319, odprt pri UJP, na podlagi izstavljenega računa.

Upravljavec bo račun izstavil praviloma do 1. 12. vsako leto. Rok plačila računa je 15 dni od dneva izstavitve računa. V primeru zamude plačila je najemnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti.

  1. Dodatna pojasnila in ogled

Ogled nepremičnine po dogovoru.

Pogodba bo sklenjena z najemnikom, ki ima status športnega društva ali podjetja z registrirano športno dejavnostjo, ki bo opravljalo več športnih aktivnosti tekom celega koledarskega leta, z namenom izvajanja športnih aktivnosti. Le-to mora imeti izkušnje z vodenjem lig in imeti usposobljen kader za teniškega trenerja.

Občina Turnišče si pridružuje pravico postopek oddaje nepremičnine v najem ustaviti do sklenitve pravnega posla.

Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila kontaktni osebi:
Ime in priimek: Jožica Litrop, elektronski naslov: obcina@turnisce.si, tel. 02 5721060.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za TENIS IGRIŠČE WORD

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za TENIS IGRIŠČE PDF

Comments are closed.