Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem Fitnesa

Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče objavlja v skladu z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

  1. Osnovni podatki

Postopek za oddajo v najem se vodi v skladu z določili 62., 63., 64., 65. in 66. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), kot faza: pogajanja z zainteresiranimi ponudniki za sklenitev neposredne pogodbe. Če bo ponudnikov več, bodo med njimi opravljena pogajanja z namenom višanja najemnine in opravljanja dodatnih storitev.

Organizator: Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče

Upravljavec nepremičnega premoženja: Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.

  1. Predmet oddaje v najem

Prostor v večnamenski zgradbi v skupni izmeri 255,20 m2, na naslovu Cvetna ulica 1a, 9224 Turnišče, parc. tš. 2432/23, k.o. Turnišče, št. stavbe 1097, ki v naravi predstavlja fitnes prostor v izmeri 188,20 m2 ter prostor v izmeri 67 m2.

Prostor se oddaja v najem v stanju, v kakršnem je na dan prevzema dan v posest.

  1. Ponudbena cena

Najemnik se zavezuje, da bo za predmet najema plačeval najemnino v predlagani višini 200,00 EUR (dvesto EUR 00/100) mesečno. V najemnino so všteti stroški ogrevanja, elektrike, vode in komunalnih storitev.

Najemnik je dolžan najemnino plačati letno in sicer do 15. 12. v letu, po vsakokratni izstavitvi računa.

V skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15) se za najem poslovnih prostorov ne obračunava DDV, zato v gornji ceni ni upoštevan.

Najemnina se plačuje upravljavcu na račun št. 013320100013319, odprt pri UJP, na podlagi izstavljenega računa.

Upravljavec bo račun izstavil praviloma do 1. 12. vsako leto. Rok plačila računa je 15 dni od dneva izstavitve računa. V primeru zamude plačila je najemnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti.

  1. Dodatna pojasnila in ogled

Ogled nepremičnine po dogovoru.

Pogodba bo sklenjena z najemnikom, ki ima status športnega društva ali podjetja z registrirano športno dejavnostjo, ki bo opravljalo več športnih aktivnosti tekom celega koledarskega leta, z namenom izvajanja športnih dejavnosti. Športno društvo ali podjetje mora biti registrirano najmanj 5 let in imeti usposobljen kader z najmanj VII. stopnjo izobrazbe.

Občina Turnišče si pridružuje pravico postopek oddaje nepremičnine v najem ustaviti do sklenitve pravnega posla.

Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila kontaktni osebi:
Ime in priimek: Jožica Litrop, elektronski naslov: obcina@turnisce.si, tel. 02 5721060.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za FITNES WORD

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za FITNES PDF

Comments are closed.