Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo gospodarskega vozila

Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče objavlja v skladu z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

  1. Osnovni podatki

Postopek za prodajo se vodi v skladu z določili 78. in 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), kot faza: pogajanja z zainteresiranimi ponudniki za sklenitev neposredne pogodbe. Če bo ponudnikov več, bodo med njimi opravljena pogajanja z namenom višanja cene.

Organizator in lastnik: Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče

  1. Predmet prodaje

Predmet prodaje je gospodarsko vozilo CITROEN BERLINGO 1,6 HDI, datum prve registracije 30. 11. 2009, registrska številka vozila MS CV-191, tip GC9HWC, identifikacijska številka: VF7GC9HWC9N030636, homologacijska oznaka: SI-100.155:00, 1560 cm3, 55, 20 kw, Tip motorja 9 HV, barva: SOM.

  1. Ponudbena cena in dodatna pojasnila.

Ponudbena cena ne sme biti nižja od 1.000 EUR, pri čemer ponudbena cena predstavlja končni znesek kupnine. V primeru ponudb z enakim zneskom bo organizirano dodatno pogajanje. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.

Vozilo se prodaja po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Ogled je možen po predhodnem dogovoru.

Ponudnik posreduje pisno namero o nakupu (ponudbo) v zaprti ovojnici na naslov: Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče z oznako: »Ponudba za nakup vozila – ne odpiraj«.

V ponudbi mora ponudnik obvezno navesti ceno, ki jo je za vozilo pripravljen plačati, ter svoje kontaktne podatke (ime in priimek oz. naziv, naslov in telefonsko številko ter elektronski naslov).

Rok za predložitev ponudb za nakup vozila je 20 dni od dneva objave na spletni strani prodajalca. Obravnavane bodo ponudbe za nakup, oddane priporočeno na pošto najkasneje do 24.00 ure zadnjega dneva roka za oddajo ponudb.

  1. Sklenitev pogodbe

V skladu z določbo 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti bo prodajalec z zainteresiranimi ponudniki opravil pogajanja o ceni. S ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno, bo sklenjena neposredna prodajna pogodba.

Celotno kupnino za vozilo bo moral izbrani kupec poravnati v enkratnem znesku, najpozneje v petih dneh od podpisa pogodbe z nakazilom na račun prodajalca. Vse stroške v zvezi s prodajo vozila in prenosom lastništva plača kupec.

Prodajalec bo po podpisu pogodbe izročil kupcu vozilo v neposredno last z dnem predložitve dokazila o plačilu celotne kupnine. Kupec je dolžan vozilo prevzeti in odpeljati najpozneje v petih dneh od plačila kupnine.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo avta Varaš WORD

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo avta Varaš PDF

Comments are closed.