JAVNI POZIV za predlaganje kandidatov za predsednika in člane Občinske volilne komisije Občine Turnišče ter njihove namestnike

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) (Uradni list RS, št. 94/07-UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) in 26. člena Statuta Občine Turnišče (Uradi list RS, št. 6/2017), Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Turnišče objavlja

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidatov za predsednika in člane

Občinske volilne komisije Občine Turnišče ter njihove namestnike

Zakon o lokalnih volitvah (v nadaljevanju: ZLV) v 35. členu določa, da občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov. Člani volilnih komisij ne morejo hkrati kandidirati na volitvah, ki jih vodijo (25. člen Zakona o volitvah v Državni zbor, ki se smiselno uporablja za lokalne volitve v skladu s 4. členom ZLV).

V skladu z 38. členom ZLV mandat članov občinske volilne komisije, ki jo imenuje občinski svet občine, traja štiri leta. Sedanja Občinska volilna komisija Občine Turnišče je bila imenovana s Sklepom o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 44/2014, z dne 17.06.2014).

Občinsko volilno komisijo v skladu z določbami ZLV in Statuta Občine Turnišče imenuje Občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Na podlagi navedenega občina poziva politične stranke, druge organizacije občanov ter občane Občine Turnišče, da do vključno 6. 7. 2018 posredujejo pisne predloge kandidatov za člane in namestnike članov občinske volilne komisije. Predloge lahko dostavite v občinsko upravo občine ali pošljite na naslov: Občina Turnišče, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče, s pripisom »Predlog za imenovanje OVK Turnišče«. Predloge (skeniran predlog in podpisano soglasje predlaganega kandidata) lahko pošljete tudi po e-pošti, na naslov: obcina@turnisce.si.

Predlog mora biti sestavljen v pisni obliki (obrazec je priloga javnega poziva) in mora vsebovati naslednje podatke o kandidatih:

  • ime in priimek oz. naziv predlagatelja, naslov in kontaktni podatki predlagatelja,
  • ime in priimek predlaganega kandidata,
  • rojstni podatki predlaganega kandidata,
  • podatki o stalnem prebivališču predlaganega kandidata,
  • podatki o izobrazbi in zaposlitvi predlaganega kandidata,
  • podpisano soglasje kandidata k predlogu kandidature.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo za nov mandat na podlagi prejetih predlogov pripravila predlog sestave občinske volilne komisije za obravnavo in potrditev na Občinskemu svetu Občine Turnišče. Kandidati, ki ne bodo imenovani, ne bodo posebej obveščeni.

Ta javni poziv se objavi na spletni strani in oglasni deski Občine Turnišče.

 

Občina Turnišče

Komisija za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja

Vincenc Litrop, predsednik

 

 

Priloge:

JAVNI POZIV k posredovanju predlogov za predsednika in člane OVK word

JAVNI POZIV k posredovanju predlogov za predsednika in člane OVK pdf

 

 

Comments are closed.