Ureditev parkirišča pri cerkvi v Turnišču

Občina Turnišče je v januarju 2018 pričela z aktivnostmi priprave ureditve parkirišča nasproti cerkve v Turnišču, ki se nahaja na parc. št. 1726/1, 1726/2, 1729/4 in 4346/14 k.o. Turnišče. Površina ureditve znaša 1325 m2. Pripravljena je bila projektna dokumentacija, v kateri so bili upoštevani naslednji parametri:

  •  skladnost ureditve s sprejetim OPN za predmetno območje,
  •  zagotoviti eno mesto za postavitev stebrička za oskrbo avtodomov,
  •  zagotoviti 4 parkirna mesta za elektro polnilne postaje,
  •   predvideti temelje na parkirišču za postavitev šotora 15 x 30 m,
  •  pridobljeni projektni pogoji in soglasja upravljavcev,
  •  geodetski posnetek obstoječega stanja,
  •  zagotoviti dostop do plinske postaje s preselitvijo vrat na severno stran,
  •  NN dovod zagotovi elektro Maribor v posebni dokumentaciji,
  •  potrditev idejne zasnove s strani naročnika.
  • Predvideno je, da se uredi komunalna oprema zemljišča z navezavo na obstoječe komunalne vode v bližini ob parceli. Okolica se uredi v zelenice in asfaltirano parkirišče ter dovozno pot in delno hodnik. Odvodnja meteornih vod je s kanalizacijo v obstoječ meteorni odvodnik na severu parcele. Na parkirišču se predvidijo temelji za postavite šotora da se izvede vijačenje v temelje in ne zabijanje klinov v asfalt.Predvidena so pred dela z odvozom gramoza in ruševin, zemeljska dela z zasipom in humusom za območje zelenic ter predviden asfalt na parkirišču in dovoznih poteh. Uredi se tudi odvodnjavanje, komunalna kanalizacija in vodovod. Parkirišče se priključi na internetno omrežje. Prav tako je predvidena priključitev električnega omrežja za postavitev stebrička za oskrbo avtodomov in izgradnja dveh polnilnic za električna vozila, dodajo se nove svetilke za razsvetljavo, zaščitijo komunalni vodi in uredi prometna ureditev s postavitvijo ustreznih prometnih znakov.Občina Turnišče se je ob razpisu prijavila na prosto WIFI točko prav na tem parkirišču in v kratkem pričakujemo odobritev kritja finančnih stroškov te povezave. Prav tako je bila Občini Turnišče dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude v višini 5.986,00 EUR za novo naložbo v nakup dveh električnih srednje hitrih polnilnih postaj z dvema stebričkoma.

Comments are closed.