Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Turnišče, dne 4. 9. 2019

Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče objavlja v skladu z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

  1. Osnovni podatki

Postopek za oddajo v najem se vodi v skladu z določili 62., 63., 64., 65. in 66. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), kot faza: pogajanja z zainteresiranimi ponudniki za sklenitev neposredne pogodbe. Če bo ponudnikov več, bodo med njimi opravljena pogajanja z namenom višanja najemnine.

Organizator: Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče

Upravljavec nepremičnega premoženja: Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.

  1. Predmet oddaje v najem

Prostor v poslovni zgradbi v skupni izmeri m2, na naslovu Ulica Štefana Kovača 65, 9224 Turnišče, parc. št. 1890/1, k.o. Turnišče, št. stavbe 988, ki v naravi predstavlja poslovni prostor, v izmeri 38,40 m, prostor v izmeri 17,40 m2 in prostor v izmeri 19,20 m2.

Prostori se oddajajo v najem v stanju, v kakršnem so na dan prevzema dani v posest.

  1. Ponudbena cena

Najemnik se zavezuje, da bo za predmet najema plačeval najemnino v predlagani višini 5,00 EUR za m2 (pet EUR 00/100) mesečno brez DDV. V najemnino niso všteti stroški ogrevanja, elektrike, vode in komunalnih storitev.

Najemnik je dolžan najemnino plačati mesečno in sicer do 20. v mesecu, po vsakokratni izstavitvi računa.

Najemnina se plačuje upravljavcu na račun št. 013320100013319, odprt pri UJP, na podlagi izstavljenega računa. Rok plačila računa je 15 dni od dneva izstavitve računa. V primeru zamude plačila je najemnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti.

  1. Dodatna pojasnila in ogled

Ogled nepremičnine po dogovoru.

Pogodba bo sklenjena z najemnikom, ki bo za najem izbral enega ali dva od ponujenih prostorov iz 2. točke tega razpisa v skupni izmeri maksimalno 57,6 m2.

 

Prostori za oddajo v najem s souporabo dvorišča niso primerni za dostavo s tovornimi vozili s skupno dolžino nad 12 metrov.

Občina Turnišče si pridružuje pravico postopek oddaje nepremičnine v najem ustaviti do sklenitve pravnega posla.

Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila kontaktni osebi:
Ime in priimek: Jožica Litrop, elektronski naslov: obcina@turnisce.si, tel. 02 5721060.

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prostore v Ulici Štefana Kovača 65

Comments are closed.