Javni razpis za prosto položajno uradniško delovno mesto DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE (šifra DM: B017801)

Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13- popr., 47/15 ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) ter 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB, 65/08, 69/08 –ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 ZUJF; v nadaljevanju Zakon o javnih uslužbencih), objavlja javni natečaj za prosto položajno uradniško delovno mesto DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE (šifra DM: B017801)

Javni razpis za prosto delovno mesto direktor občinske uprave je objavljen dne 24. 12. 2018 na spletni strani Občine Turnišče www.obcinaturnisce.si in na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje pod registrsko številko: NH90968

Delovno mesto direktor občinske uprave je uradniško delovno mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu podsekretar, stopnja naziva III.
Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni pogoji morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • univerzitetna ali najmanj visoka strokovna s specializacijo oz. magisterijem/druga bolonjska stopnja specialist organizacije in managementa ali pravne smeri;
 • najmanj 6 let delovnih izkušenj;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • znanje uradnega jezika;
 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;
 • strokovni izpit iz upravnega postopka;
 • funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Zaželena dodatna znanja:

 • poznavanje področja dela lokalne samouprave;
 • organizacijske in vodstvene sposobnosti;
 • vozniški izpit B kategorije;
 • osnove računalniškega znanja – urejevalniki besedil in tabel;
 • znanje tujega jezika osnovne ravni;
 • upravljanje s človeškimi viri;
 • ekonomska znanja;

Kot delovne izkušnje se po 13. točki 6. člena Zakona o javnih uslužbencih šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri
istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe, ki je zahtevana za zasedbo delovnega mesta.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti.
V primeru, da kandidat nima opravljenega obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv, ga je dolžan opraviti najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, skladno s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih.
V primeru, da kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga je dolžan opraviti najpozneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja, skladno s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku(Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13).
V primeru, da kandidat nima pridobljenih funkcionalnih znanj upravnega vodenja in upravljanja s kadrovskimi viri, mora le-ta znanja pridobiti v 15 mesecih od dneva imenovanja na položaj v skladu z 81. členom Zakona o javnih uslužbencih.

Delovne naloge delovnega mesta Direktor občinske uprave so:

 • vodenje, organiziranje, nadziranje in koordiniranje dela občinske uprave ter skrb za delovno disciplino;
 • neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog z delovnega področja občinske uprave;
 • vodenje in sodelovanje v projektnih skupinah za najzahtevnejše in ključne projekte;
 • samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog v občinski upravi;
 • zagotavljanje oz. neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja občinske uprave;
 • spremljanje uradnih objav, razpisov, natečajev za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine;
 • priprava splošnih in drugih aktov občine ter mnenj in stališč, ki jih sprejmejo župan, občinski svet in drugi občinski organi;
 • sestavljanje pogodb, ocena sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb;
 • skrb za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave;
 • vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na I. stopnji;
 • druge naloge po navodilu župana.

Prijava mora vsebovati:

 1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja izobrazbe ter datum in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, ali fotokopijo spričevala/diplome;
 2. pisno izjavo oziroma dokazila o delovnih izkušnjah, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu ter navede katera stopnja strokovne izobrazbe je bila zahtevana za zasedbo delovnega mesta,
 3. pisno izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv ali fotokopijo potrdila o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv, če ima kandidat le-tega že opravljenega,
 4. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka ali fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu, če ima kandidat le-tega že opravljenega,
 5. pisno izjavo o pridobljenih funkcionalnih znanjih upravnega vodenja in upravljanja s kadrovskimi viri ali fotokopijo potrdila o opravljenem programu, če ima kandidat le-tega že opravljenega,
 6. pisno izjavo kandidata:
  1. da je državljan Republike Slovenije,
  2. da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ali kandidat predloži potrdilo o nekaznovanju, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
  3. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali kandidat predloži potrdilo, da ni v kazenskem postopku, ki ga izda pristojno okrajno sodišče.
 7. lastnoročno podpisano pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče, pridobiti podatke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat s tem na soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Predvsem je zaželeno, da kandidat opiše ali ima dodatna znanja navedena v tem javnem natečaju, ter jih opiše ter predloži morebitna dokazila.

Za osnovno raven znanja tujega jezika se šteje potrdilo o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni ustanovi ( šola tujega jezika) ali dokazilo uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju ( V. stopnja izobrazbe), iz katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje tujega jezika uspešno zaključeno oz. drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje znanje tujega jezika. Kot tuj jezik se upoštevajo angleščina, nemščina oz. uradni jeziki držav članic EU.

V izbirnem postopku se bo preverjala strokovna usposobljenost na podlagi dokumentacije priložene k prijavi in po potrebi na osnovi osebnih razgovorov. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami, ki so enake ali podobne kot je področje dela razpisanega delovnega mesta.

Izbrani kandidat bo delo na položajnem uradniškem delovnem mestu direktor občinske uprave opravljal v nazivu podsekretar, stopnja naziva III. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas petih let, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Ne odpiraj-Javni natečaj direktor občinske uprave« na naslov Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče, in sicer v roku 10 dni po objavi na spletni strani Občine Turnišče in spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje to je do vključno 3. 1. 2019. Za pravočasno prijavo se šteje prijava, ki je bila na dan roka oddana s poštnim žigom in poslana priporočeno ali oddana na dan izteka do 12.00 v sprejemni pisarni Občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na uradni elektronski naslov obcina@turnisce.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Prijavo je potrebno obvezno oddati na priloženem obrazcu, ki je priloga tega javnega natečaja, z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in izjavo o izpolnjevanju pogojev ter lastnoročnim podpisom. Obravnavali bomo le lastnoročno podpisane popolne prijave.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljani izbiri. Obvestilo o končanem natečajnem postopku bo objavljeno na spletni strani občine Turnišče (www.obcinaturnisce.si). O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.

Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja daje župan Borut Horvat, tel. 02/572-13-30.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 100-9/2018
Datum: 24. 12. 2018

Župan Občine Turnišče
Borut Horvat, l.r.

Dokumenti in razpisni obrazci:

 

Comments are closed.