Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče objavlja v skladu z 19. Členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 31/18)

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

1. Osnovni podatki

Postopek za oddajo se vodi v skladu z določili 62., 63., 64., 65. in 66. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti ( Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), kot faza: pogajanja z zainteresiranimi ponudniki za sklenitev neposredne pogodbe. Če bo ponudnikov več, bodo med njimi opravljena pogajanja z namenom višanja najemnine.

Organizator: Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče

Upravljalec nepremičnega premoženja: Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče

2. Predmet oddaje v najem

Prostor v poslovni zgradbi na naslovu Ulica Štefana Kovača 65, 9224 Turnišče, parc. št. 1890/1, k.o. Turnišče, št. stavbe 988, ki v naravi predstavlja pisarna v nadstropju v izmeri 41,5 m2 ter sanitarije v izmeri 13 m2.
Prostori se oddajajo v najem v stanju v kakršnem so na dan prevzema dani v posest.

3. Ponudbena cena

Najemnik se zavezuje, da bo za predmet najema plačeval najemnino v predlagani višini 2,50 EUR za m2 (tri EUR 00/100) mesečno brez DDV. V najemnino so všteti stroški ogrevanja, elektrike, vode in komunalnih storitev.
Najemnik je dolžan najemnino plačati mesečno in sicer do 20. v mesecu, po vsakokratni izstavitvi računa.
Najemnina se plačuje upravljalcu na račun številka 013320100013319, odprt pri UJP, na podlagi izstavljenega računa. Rok plačila je 15 dni od dneva izstavitve računa. V primeru zamude plačila je najemnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti.

4. Dodatna pojasnila in ogled

Ogled nepremičnine po dogovoru. Pogodba bo sklenjena z najemnikom, ki bo za najem ponudil najvišjo ceno, v primeru enake cene pa se bo upošteval kot kriterij za izbor želeni čas trajanja pogodbe.
Občina Turnišče si pridružuje pravico postopek oddaje nepremičnine v najem ustaviti do sklenitve pravnega posla.
Rok za sprejem ponudb je 8 dni od objave na spletni strani občine to je do 4.1.2018. Ponudniki svoje ponudbe pošljejo na Občino Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče ali na elektronski naslov projekti@turnisce.si .

Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila kontaktni osebi:
Leon Lutar, na elektronski naslov projekti@turnišče.si ali na tel. 02/572 10 70 .

Turnišče, 27. 12. 2018

Dokumenti: Namera o sklenitvi neposredne pogodbe (Word/.docx)

Comments are closed.