Renkovci cesta

MODERNIZACIJA  LOKALNE  CESTE  V  NASELJU  RENKOVCI

V naselju Renkovci poteka rekonstrukcija lokalne ceste. Cesta v skupni dolžini 1495m, vodi mimo Vaško gasilskega doma Renkovci skozi strnjeno naselje in se priključi na državno cesto na smeri Beltinci – Dobrovnik. Obravnavana povezovalna cesta je kategorizirana javna pot, ki je bila v preteklosti namenjena za lokalni promet, ki se je pretežno nanašal na lažja vozila, v katere štejemo osebne avtomobile, traktorje in druge poljedelske stroje. Struktura in frekvenca prometa se je spremenila, kar se je odrazilo na cestišču, ki je zdaj poškodovano, nevarno in potrebno temeljite modernizacije. Modernizacija cestišča je bila nujna zaradi omogočanja tekočih prometnih tokov do gospodinjstev in gospodarskih subjektov.

Modernizacija ceste se nanaša na vozišče in bankine, objekte odvajanja vod in javne razsvetljave. Na cestišču je potrebno prilagoditi kanalizacijske jaške, izvesti izravnave in preplastiti vozišče. Za kvalitetno odvodnjavanje je potrebno urediti odtočne jarke, odtoke vode s cestišča in prepuste skozi cesto. Pomembna pridobitev je tudi varčna in ekološko prijazna razsvetljava vzdolž celotne ceste.

 

Občina Turnišče je v proračunu za leto 2011 za obnovo JP 930150 Renkovci zagotovila 287.789,58 €, kot je znašala projektna vrednost posega. Na razpisu je kot najugodnejši ponudnik bilo izbrano podjetje SGP Pomgrad d.d. Glede na ponudbo najugodnejšega izbranega izvajalca vrednost investicije znaša 135.000,00€.

Operacijo 100% financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj regij; prednostne usmeritve Razvoj obmejnih območij s Hrvaško ter Tretjega javnega razpisa za izbor operacij iz prednostne usmeritve » Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007- 2013, razvojne prioritete » Razvoj regij«.

Občina Turnišče zagotovi sredstva za plačilo davka.

Comments are closed.