Gomilica cesta

MODERNIZACIJA  LOKALNE  CESTE  V  NASELJU  GOMILICA

V naselju Gomilica poteka temeljita rekonstrukcija lokalne ceste. Cesta v skupni dolžini 980m se začne v središču naselja Gomilica in teče skozi strnjeno naselje ter se priključi na državno cesto v smeri Turnišče – Črenšovci. Obravnavana povezovalna cesta je kategorizirana javna pot, ta je bila v preteklosti namenjena za lokalni promet, ki se je pretežno nanašal na lažja vozila, v katere štejemo osebne avtomobile, traktorje in druge poljedelske stroje. Struktura in frekvenca prometa se je spremenila, kar se je odrazilo na cestišču, ki je zdaj poškodovano, nevarno in potrebno temeljite modernizacije. Modernizacija cestišča je nujna zaradi omogočanja tekočih prometnih tokov do gospodinjstev in gospodarskih subjektov.

 

Rekonstrukcija se nanaša na vozišče in bankine, objekte odvajanja vod in javne razsvetljave. Zaradi močno načete asfaltne plasti, posedanja vozišča in nekvalitetne podlage je potreben temeljitejši poseg. Odstranjuje se asfaltna prevleka in večji del podlage, ki je nekvalitetna in slabo utrjena. Odstranjeni material se nadomesti in ustrezno utrdi. Asfaltna plast se bo izvedla v širini obstoječega vozišča. Za kvalitetno odvodnjavanje je potrebno urediti odtočne jarke, odtoke za vodo s cestišča in prepuste skozi cesto. Pomembna pridobitev je tudi varčna in ekološko prijazna razsvetljava vzdolž celotne ceste.

 

Občina Turnišče je v proračunu za leto 2011, za obnovo JP 931230 Gomilica zagotovila 329.995,00 €, kot je znašala projektna vrednost posega. Na razpisu je kot najugodnejši ponudnik bilo izbrano podjetje Legartis d.o.o. Glede na ponudbo najugodnejšega izbranega izvajalca, vrednost investicije znaša 182.000,00 €.

Operacijo 100% financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj regij; prednostne usmeritve Razvoj obmejnih območij s Hrvaško ter Tretjega javnega razpisa za izbor operacij iz prednostne usmeritve » Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007- 2013, razvojne prioritete » Razvoj regij«.

Občina Turnišče zagotovi sredstva za plačilo davka.

Comments are closed.