Poslovna cona Turnišče

UREDITEV POSLOVNO – EKONOMSKE CONE TURNIŠČE

Občina bo izvedla ureditev Poslovne – ekonomske cone Turnišče. Osnovni namen investicije je odkup in adaptacija poslovne zgradbe ( trenutno prostori Rodovite ) za namene opravljanja javne in ekonomske dejavnosti ter s tem zagotovitev in pridobitev komunalno opremljenih gradbenih parcel za poslovno in industrijsko gradnjo. Občina Turnišče želi doseči strateške cilje, ki si jih je zadala. Prav tako sledi cilju doseganja gospodarskega razvoja občine. Iz navedenih razlogov je nujna investicija v ureditev poslovno – ekonomske cone.

Cilj občine je naselja občine Turnišče oblikovati v pomembnejše lokalno gospodarsko središče z neposredno dostopnostjo do avtoceste, kar je mogoče doseči le z investicijo.

Urejena poslovno – ekonomska cona bo omogočala zaposlovanje kar pozitivno vpliva na povečanje števila mladih družin, ter ugodno vpliva na BDP in gospodarski ter turistični razvoj Občine Turnišče.

 

Z ureditvijo poslovno ekonomske cone bomo skušali uresničevati nekatere strateške cilje:

 • pospeševanje podjetništva z vzpostavitvijo učinkovitega podpornega okolja za razvoj podjetništva in sektorskim povezovanjem majhnih in srednje velikih podjetij za optimizacijo tržnih učinkov
 • nudenje ustrezno komunalno opremljenih zemljišč podjetjem za nakup ali najem, ki bodo zanje tudi ekonomsko zanimiva
 • pospeševanje nastajanja novih podjetij
 • razvoj in širitev obstoječih podjetij
 • zmanjševanje brezposelnosti in povečevanje števila novih delovnih mest
 • zaustavitev »bežanja možganov« iz občine
 • oblikovanje naselja Turnišče v pomembnejše lokalno gospodarsko središče z neposredno dostopnostjo do avtoceste
 • uskladitve razvojnih prizadevanj države in lokalnih skupnosti
 • implementacija veljavnih predpisov s področja gospodarskega razvoja in okolja
 • usposobiti kadre za inovativne programe v vseh gospodarskih sektorjih
 • zagotovitve enakomernega prostorskega razvoja poslovne infrastrukture
 • ohranjanje poseljenosti območij ob meji s Hrvaško
 • zagotavljanje prostorskih pogojev za gospodarsko dejavnost
 • vzpostavitev primerne razvojne infrastrukture, ki bo omogočala pospešen in kakovosten gospodarski in socialni razvoj, pospeševanje in razvoj podjetništva, prestrukturiranje podjetij
 • ustanavljanje novih malih podjetij, nova delovna mesta, povečanje dodane vrednosti na delovno mesto
 • razvoj človeškega kapitala
 • preprečevanje siromašenja človeškega kapitala (odseljevanje)
 • ohranjanje naravnega okolja, kulturne krajine in poseljenosti podeželja
 • rast kakovosti življenja v Občini Turnišče
 • povezovanje in sodelovanje s sosednjimi območji na gospodarskem in drugih področjih družbenega življenja

Oblikovanje poslovno ekonomske cone zajema odkup parcel za poslovni objekt. Ureditev komunalne infrastrukture. Odkup objekta v lasti Rodovite. Notranju in zunanjo ureditev objekta in njegove okolice. Odkup parcel in komunalna ureditev le teh bo izvedena v letu 2011 odkup in obnova objekta pa v letu 2012.

Občina Turnišče je v proračunu za leto 2011 zagotovila 166.363,41 €. Za proračunsko leto 2012 je predvidenih 448.045,00  €.  Skupna vrednost projekta je tako 614.408,41 €.

Predviden znesek nepovratnih sredstev, ki jih bo Občina Turnišče za izvedbo investicijskega projekta »UREDITEV POSLOVNO – EKONOMSKE CONE TURNIŠČE« črpala iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in države znaša 586.342,84 EUR.

Občina Turnišče bo za investicijo zagotovila 28.065,57 EUR kar predstavlja davek.

Operacijo 100% financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj regij; prednostne usmeritve Razvoj obmejnih območij s Hrvaško ter Tretjega javnega razpisa za izbor operacij iz prednostne usmeritve » Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007- 2013, razvojne prioritete » Razvoj regij«.

Občina Turnišče zagotovi sredstva za plačilo davka.

Comments are closed.