Medobčinski inšpektorat

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT OBČIN Beltinci, Črenšovci, Turnišče, Odranci in Velika Polana

Mladinska ulica 2

9231 Beltinci

Telefon:  (02) 541-35-64

Fax:        (02) 541-35-70

e-mail: medobcinski.inspektorat@beltinci.si

VLOGA

Vloge lahko pošljete po pošti, po elektronski pošti, pokličete po telefonu ali se oglasite na sedežu občine v času uradnih ur (glej pod URADNE URE).

Naloga Medobčinskega inšpektorata je nadzor in primerjanje skladnosti ravnanja občanov in pravnih subjektov z občinskimi predpisi.

Delovno področje:

 • nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
 • izdajanje odločb v upravnem področju, v primerih, ko mu je z zakonom ali odlokom podeljena pristojnost odločanja,
 • izdajanje odločb in plačilnih nalogov v postopku o prekrških v primerih kršitev zakonskih določb in občinskih predpisov za kar imajo določene pristojnosti v določbah Zakona o prekrških,
 • odločanje o podanih zahtevah za sodno varstvo, katere kršitelj podaja na izdane odločbe o prekrških oziroma plačilne naloge v postopku o prekrških v okviru svojih pristojnosti,
 • nadzor nad izvajanjem vseh drugih zakonov, ki mu podeljujejo pristojnost nadzora,
 • druge upravne in strokovno tehnične naloge s področja inšpekcijskega nadzora.

V Medobčinskem inšpektoratu je zaposlena ena komunalno-cestna inšpektorica, ki nadzorstvo izvaja v obliki:

 • rednih in izrednih pregledov,
 • kontrolnih inšpekcijskih pregledov v primerih naložene odprave nepravilnosti,
 • koordiniranih akcij z ostalimi inšpektorati in policijo.

Pisne prijave in pobude, s katerimi se stranke obračajo na inšpektorat, morajo biti posredovane na krajevno pristojno občino.

ODLOKI, KI JIH NADZIRA MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

 1. Odlok o javnem redu in miru v Občini Turnišče (Uradni list RS, štev. 83/2012)
 2. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Turnišče (Ur.l. RS, štev. 73/2010)
 3. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Turnišče (Ur.l. RS, štev. 73/2010)
 4. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Turnišče (Ur.l. RS, štev. 83/2010 in 16/2013)
 5. Odlok o občinskih cestah v Občini Turnišče (Uradni list RS, štev. 83/2012)
 6. Odlok o občinskih taksah v Občini Turnišče (Uradni list RS, štev. 19/2009)
 7. Odlok o plakatiranju v Občini Turnišče (Uradni list RS, štev. 19/2009)
 8. Odlok o pokopališkem redu v Občini Turnišče (Uradni list RS, štev. 41/1997, 33/2009 in 115/2006)

URADNE URE

Namenjene so poslovanju s strankami:

Vsak ponedeljek od 11.00 – 13.00 ure na sedežu Občine Turnišče

Vsako sredo od 10.00 – 12.00 ure na sedežu Občine Turnišče

Uradne ure po telefonu so vsak dan od ponedeljka do petka od 7.30 – 8.30 ure.

Comments are closed.