Varovalni pas ob cestah

Varovalni pas ob cestah

Obveščamo vse občane Občine Turnišče, da je na podlagi 28. člena Odloka o občinskih cestah varovalni pas ob občinski cesti, v katerem je raba prostora omejena, tako da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej.

Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pristojne občinske uprave za ceste.

Pristojna služba občinske uprave za ceste izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa na njej ter varovanja njenega videza.

Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem občinske uprave, ki velja največ eno leto.

Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsako stran občinske ceste širok pri lokalni cesti 8 m, pri javni poti 5 m in pri javni poti za kolesarje 2 m.

Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja, urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Turnišče.

Za kršitve Odloka o občinskih cestah je predvidena globa 1 000 EUR za fizične osebe in   4 000 EUR za pravne osebe.

Comments are closed.