Revizijsko poročilo o opravljeni notranji reviziji na Občini Turnišče

Na podlagi 100. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, s spremembami in dopolnitvami), Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02) ter v skladu z Usmeritvami za državno notranje revidiranje (Ministrstvo za finance, Urad za nadzor proračuna, št. 0601-3/2013, december 2013) družba IJFP revizija d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, na podlagi opravljene revizije, ki jo je vodila preizkušena državna revizorka mag. Metka Cerar, izdaja naslednje: REVIZIJSKO POROČILO O OPRAVLJENI NOTRANJI REVIZIJI NA OBČINI TURNIŠČE.

Proračun Občine Turnišče za leto 2016

Občina Turnišče objavlja Proračun Občine Turnišče za leto 2016

Varaški list in Glas Občine Turnišče

Varaški list in Glas Občine Turnišče odslej tudi v elektronski obliki

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin – stanovanj v Lendavi v lasti Občine Turnišče

Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2016 Občina Turnišče objavlja JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN - STANOVANJ V LENDAVI V LASTI OBČINE TURNIŠČE