V občini Turnišče razdelili posodice za olje in razglednice

Turnišče, 19. aprila 2018 je podjetje Saubermacher-Komunala d.o.o. v Osnovni šoli Turnišče razdelil 53 posodic, Občina Turnišče pa je 23. aprila razdelila preko 40.000 razglednic

Novembra 2017 je podjetje Saubermacher-Komunala d.o.o. pri trgovini Jager namestila ulični zbiralnik za zbiranje jedilnega odpadnega olja iz gospodinjstev. Odpadno jedilno olje in masti je namreč prepovedano mešati z drugimi odpadki ali jih odlagati skupaj z mešanimi komunalnimi odpadki. Prav tako jih ne smemo odvajati v kanalizacijo, greznice, male komunalne čistilne naprave ali neposredno izpuščati v vode in tla. Odpadno jedilno olje tudi ne smemo mešati z biološko razgradljivimi odpadki, ki so namenjeni kompostiranju. Z željo osveščanja čim širšega kroga ljudi, so se v podjetju Saubermacher-Komunala d.o.o. odločili učencem v drugem in tretjem razredu Osnovne šole Turnišče razdeliti 53 posodic za zbiranje odpadnega jedilnega olja v gospodinjstvih in jih tako zbrali za ambasadorje čistega okolja

 

Dogodek sta zaokrožila županja mag. Vesna Jerala Zver in direktor podjetja Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. Drago Dervarič s simboličnim zlitjem jedilnega olja v ulični zbiralnik. Skupaj ugotavljata, da se občani uličnega zbiralnika že poslužujejo, saj se zbrane količine odpadnega jedilnega olja v samem zbiralniku iz meseca v mesec povečujejo.

 

Na Občini Turnišče so za Osnovno šolo Turnišče pripravili preko 40.000 razglednic, katere niso več aktualne za turistično promoviranje občine. Županja je sedmim oddelkom na šoli razdelila po 200 teh razglednic in jim priložila za vsakega učenca po dve znamki. Razglednice so bile razdeljene z namenom, da se učenci naučijo, kako se napiše in pošlje razglednica. Za razdelitev in uporabo preostanka razglednic bo poskrbela ravnateljica šole Melita Olaj.

 

Županja Občine Turnišče, mag. Vesna Jerala Zver, je ob tem dogodku povedala: »Vse kar imamo v občini je naše bogastvo oziroma najdemo njegovo uporabnost. Želim si, da se otroci naučijo klasično pošiljati razglednice sedaj iz občine Turnišče svoji sorodnikom, poleti pa v občino Turnišče svojim prijateljem.«

Občina Turnišče obnovila Zdravstveno postajo v Turnišču

Turnišče, 6. april 2018 – Občina Turnišče je v lanskem letu začela obnovo Zdravstvene postaje v Turnišču, v vrednosti dobrih 60.000 EUR in jo v minulih dneh tudi zaključila.

Občina Turnišče je namenila dobrih 60.000 EUR sredstev za nujno obnovo Zdravstvene postaje v Turnišču, saj le-ta ni bila obnovljena od njene izgradnje, tj. že 34 let. Tako je Občina Turnišče lansko leto v celoti zamenjala okna s pripadajočimi senčili ter vhodna vrata. Letos se je obnova nadaljevala. V celoti so se obnovili sanitarni prostori za paciente in vhod v Zdravstveno postajo. V minulih dneh je bil izveden prevzem izvedenih del, kjer sta prisostvovali tudi županja Občine Turnišče, mag. Vesna Jerala Zver, in direktorica Zdravstvenega doma Lendava, Olga Požgai Horvat.

Občina Turnišče načrtuje v spomladanskih dneh še urediti okolico vhoda Zdravstvene postaje. Zdravstveni dom Lendava naj bi v letošnjem letu obnovil pohištvo in opremo v ordinacijah in čakalnici za dobrih 30.000 EUR, kakor je zagotovila direktorica Zdravstvenega doma Lendava, Olga Požgai Horvat.

Županja Občine Turnišče, mag. Vesna Jerala Zver, je ob tem dogodku povedala: »Trudimo se, da bi bili v občini Turnišče urejeni objekti, tudi Zdravstvena postaja. Naši občani si jih zaslužijo, ravno tako kot kakovostno oskrbo v Zdravstveni postaji, za kar se trudimo.«

 

Obvestilo EKO PARK

OBVESTILO

UPORABNIKOM JAVNEGA VODOVODNEGA SISTEMA »VODOVODNI SISTEM – A« (Občina Lendava, Občina Črenšovci, Občina Odranci, Občina Turnišče, Občina Kobilje in Občina Velika Polana)

O NAČINIH OBVEŠČANJA V LETU 2018.

Spoštovani,

skladno z določbami Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04 in dopolnitve , v nadaljevanju Pravilnik) in z vsebino strokovnih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, vas obveščamo o načinih in rokih obveščanja v posameznih primerih glede na zahteve iz Pravilnika.

 

ČLEN PRAVILNIKA VZROK ZA OBVEŠČANJE ČAS OBVEŠČANJA NAČIN OBVEŠČANJA
9.člen Vzrok neskladnosti pitne vode je v interni vodovodni napeljavi Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v sedmih dneh. 1. Pisno obvestilo ali e-pošta uporabnikom hišnega vodovodnega omrežja

2. Obvestilo upravniku v primeru večstanovanjskega objekta

3. Telefonsko obvestilo

21.člen Omejitev ali prepoved uporabe pitne vode Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v dveh urah, obveščanje po radiu vsak dan do preklica (po 14 dneh ukrepa le enkrat na teden) 1. . Spletna stran: www.eko-park.si, (Novice in obvestila)

2. Radio Murski val

3. Madžarski radio MMR

Na začetku in ob preklicu veljavnosti ukrepa, a najkasneje v 24 urah od začetka oz. preklica ukrepa 1. Aplikacija

http://www.npv.si/

(obveščanje NIJZ, ZIRS,

NLZOH)

21.člen Preklic omejitev ali prepovedi uporabe Najkasneje v 24 urah po preklicu 1. . Spletna stran: www.eko-park.si, (Novice in obvestila)

2. Radio Murski val

3. Madžarski radio MMR

22.člen Obveščanje v primeru izvajanja ukrepov za odpravo vzrokov neskladnosti Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v enem dnevu 1. . Spletna stran: www.eko-park.si, (Novice in obvestila)

2. Radio Murski val

3. Madžarski radio MMR

22.člen Obvestilo o zaključku odprave neskladnost Najkasneje v enem dnevu 1. Spletna stran: www.eko-park.si, (Novice in obvestila)

2. Radio Murski val

3. Madžarski radio MMR

31.člen Obveščanje v primeru dovoljenja za odstopanje, ki ga izda ministrstvo, pristojno za zdravje.

 

Na dan pridobitve dovoljenja, a najkasneje v sedmih dneh.

Obveščanje o prenehanju dovoljenja za odstopanje v sedmih dneh

 

1. Spletna stran: www.eko-park.si, (Novice in obvestila)

2. Radio Murski val

3. Madžarski radio MMR.

34.člen Letno poročilo o skladnosti pitne vode Najmanj enkrat letno, do 31.marca 1.Spletna stran: www.eko-park.si, (monitoring) – objava v celoti.

2.Na hrbtni strani položnice-skrajšana oblika

 

Skladnost pitne vode z mejnimi vrednostmi parametrov (v nadaljevanju skladnost) je skladnost z zahtevami za mejne vrednosti parametrov iz priloge I Pravilnika, ki se po potrebi dopolni z dodatnimi parametri in njihovimi mejnimi vrednostmi.

Informacije o rezultatih izvedenih monitoringih najdete na spletni strani www.eko-park.si, (monitoring).

Priporočamo vam, da informacije, pomembne za varno oskrbo s pitno vodo, poiščete tudi na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje www.nijz.si.

 

 

Lendava, marec 2018

EKO-PARK d.o.o.

EKO-PARK d.o.o.                                                                                                                                             Glavna ul. 109                                                                                                                                                             9220 LENDAVA

Lendava, 26.1.20018

POVZETEK POROČILA O KAKOVOSTI PITNE VODE ZA LETO 2017 ZA VODOVODNO OMREŽJE POMURSKI VODOVOD SISTEM A

 

V skladu s 34. členom Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) mora upravljavec vodovodnega sistem pripraviti letno poročilo o kakovosti pitne v okviru notranjega nadzora s katerim vsaj 1-krat letno seznani/obvesti uporabnike.

Kontrolo skladnosti pitne vode s Pravilnikom o pitni vodi izvaja NLZOH, ki v skladu z Letnim planom vzorčenja za notranji nadzor jemlje vzorce tako na vodnem zajetju, vodohrani kakor tudi na celotnem omrežju. Nacionalni laboratorij te vzorce analizira na kemijske in mikrobiološke parametre.

Nadzor nad kakovostjo pitne vode se spremlja tudi v okviru državnega monitiringa.

Pomurski vodovod sistem A ima dve oskrbovalni območji. To sta oskrbovalno območje Gaberje, ki s pitno vodo oskrbuje uporabnike v občinah Lendava, Dobrovnik in Kobilje ter

70 % uporabnike v občini Črenšovci, Odranci in Velika Polana.

Drugo oskrbovalno območje je Turnišče, ki v celoti oskrbuje uporabnike v občini Turnišče ter 30% uporabnike v občinah Črenšovci, Odranci in Velika Polana.

Največ vode načrpamo v Gaberju; v l. 2017 je to bilo 1.165.978 m3. Na vodnem zajetju Turnišče je bilo v letu 2017 načrpano   250.284 m3 pitne vode, pri čemer je dnevna načrpana količina znašala 4.188 m3 . Skupna količina prodane vode je 1.200.268 m3 ; od tega smo 993.977 m3 gospodinjstvom in 206.291 m3 ostalim porabnikom.

Vir pitne vode je podzemna surova voda, ki jo na obeh črpališčih preventivno minimalno dezinficiramo z Na-hipokloritom . Koncentracija rezidualnega klora na črpališčih kakor tudi na dveh vodohranih (Črenšovci in Dobrovnik), kjer izvajamo dokloriranje je med 0,1 in največ 0,2 mg prostega klora/l.

Dokloriranje na omenjenih dveh vodohranov je potrebno zaradi razvejenosti in dolžine omrežja kakor tudi zaradi tehničnih pomanjkljivosti omrežja v občinah Črenšovci, Odranci in delno Dobrovnik . V omenjenih treh občinah je omrežje narejeno tako, da se poleti voda na omrežju zelo segreje (avgusta smo na omrežju v občini Črenšovci izmerili celo 27,2 st. c). Pozimi pa je pitne voda na omenjenem področju zelo mrzla (januarja 2016 smo izmeri ca 2 st. C).

Kvaliteto pitne vode določa Pravilnik in jo nadziramo z notranjim nadzorom po sistemu HACCP. Sistem HACCP omogoča identifikacijo, oceno, potrebno ukrepanje in stalni nadzor nad morebitno prisotnimi agensi, ki bi lahko ogrožali zdravje porabnikov. Skladno z načrtom HACCP in Splošnim higienskim programom potekajo vsa redna vzdrževalna dela, pregledovanje objektov za zajem/črpanje, zbiranje in distribucija pitne vode ter dezinfekcijo po čiščenjih in sanacijah.

 

Kontrola skladnosti pitne vode z zahtevami Pravilnika o pitni vodi izvaja NLZOH (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano) , ki v skladu z Letnim planom r za notranji nadzor izvaja vzorčenje in analiziranje vzorcev pitne vode na mikrobiološke kakor tudi na kemijske parametre. Dodatni nadzor nad kakovostjo pitne vode izvaja »država/ po nalogu ministrstva za zdravje« v okviru monitoringa-zunanjega nadzora.

Vsi ostali izredni pojavi pri oskrbi ljudi s pitno vodo pa se spremljajo v okviru izrednega nadzora, katerega vrsta in obseg sta odvisna od vzroka in lokacije.

V letu 2017 je bilo na omrežju v okviru notranjega nadzora odvzetih in analiziranih 180 vzorcev za mikrobiološke analize in 24 vzorcev za kemijske analize.

Celo leto 2017 beležimo od 180 odvzetih vzorcih za mikrobiološka testiranja 5 neskladnih vzorcev s Pravilnikom o pitni vodi. 1-krat je bilo ugotovljeno v občini Lendava na omrežju neskladje zaradi povišanega števila kolonij pri 37 in 22 st. C. 4 neskladja smo v času med majem in avgustom beležili na omrežju v občini Črenšovci. Vedno je bila detektirana prisotnost Koliformnih bakterij (1-kar 3 bakterije/100 ml in 3-kar po 1 bakterija/100 ml vzorca). Vsa navedena neskladja niso ogrožala zdravja porabnikov. Vsa neskladja smo nemudoma odpravili z dodatnim izpiranjem cevovodov.

Vsi rezultati kemijskih analiz so bili skladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.

Podrobnejše poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2017 je dostopno na spletni strani Eko-park-a (www.eko-park.si).

 

Poročilo pripravila:

Gizela Ostrič, univ.dipl.inž.

Obvestilo Ajpes

VEM točke odslej SPOT

 Sistem SPOT združuje štiri nivoje:

Prvi nivo sistema in znamke SPOT, Slovenska poslovna točka, predstavlja portal e-VEM, ki se bo postopoma preimenoval v državni portal SPOT z domeno spot.gov.si. Na portalu so na voljo podrobnejše informacije o celotnem sistemu SPOT, predstavljeni so različni nivoji sistema, njihove naloge in pristojnosti, na voljo so informacije o točkah SPOT.

Portal e-VEM (portal SPOT) še naprej ostaja ključni portal za podjetnike in poslovne subjekte in horizontalno povezuje različne institucije in pristojne organe s katerimi gradimo storitve za poslovne subjekte. Cilji portala so še naprej usmerjeni k zagotavljanju enostavnega, hitrega in brezplačnega poslovanja podjetnikov in poslovnih subjektov z državo.

 

Drugi nivo sistema SPOT – SPOT Registracija – Registracije podjetij s pomočjo svetovalcapredstavljajo fizične »registracijske« točke za podporo poslovnim subjektom. Gre za dosedanje točke VEM, kjer uporabnik s pomočjo referenta opravi postopke v okviru portala SPOT (dosedanji portal e-VEM).

Poslovni subjekti in samostojni podjetniki, tudi bodoči, boste lahko hitro in učinkovito opravili postopke, ki jih omogoča podjetniški portal.

AJPES deluje v okviru drugega nivoja in vam še nadalje zagotavlja vse storitve, ki ste jih ali bi jih želeli opraviti na točki VEM (po novem SPOT Registracija).

Prehod na novo blagovno znamko po uveden postopoma, do konca leta 2018, tako da bodo v prihodnje potekale aktivnosti za širšo prepoznavnost, o katerih pa boste še seznanjeni.

 

Tretji nivo – SPOT Svetovanje – Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje predstavlja 12 regijskih točk SPOT svetovanje, ki nudijo strokovno pomoč na različnih področjih v obliki informiranja, svetovanja, organizacije delavnic in usposabljanj za potencialne podjetnike in podjetnike, izmenjave dobrih praks in odpiranja poslovnih priložnosti, regionalnega povezovanja in sooblikovanja podpornega okolja za poslovne subjekte. Točke SPOT Svetovanje nudijo širši vsebinski obseg storitev, ki je potencialnim podjetnikom in podjetnikom v pomoč pri dvigu konkurenčnosti na trgu.

 

Četrti nivoSPOT Global – Pomoč izvoznikom in investitorjemje nacionalna točka SPOT SPIRIT Slovenija, javna agencija, ki izvaja obogaten nabor storitev s področja internacionalizacije in tujih investicij namenjen predvsem podjetjem izvoznikom ter investitorjem.

 

Čistilna akcija 2018

OBVESTILO

Spoštovani,

pred dnevi ste prejeli obvestilo, da bo čistilna akcija potekala v soboto, 7. 4. 2018. Ker je teren še vedno razmočen in vremenska napoved še napoveduje padavine, smo se odločili, da čistilno akcijo prestavimo na jesen, in sicer na soboto, 15. septembra 2018, ko bo potekala vseslovenska akcija Očistimo Slovenijo.

Hvala za razumevanje.

 

mag. Vesna Jerala Zver l.r.

županja Občine Turnišče