Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin – stanovanj v Lendavi v lasti Občine Turnišče

Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/ 14 in 14/15, v nadaljevanju ZSPDSLS) in v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2016 Občina Turnišče objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN – STANOVANJ V LENDAVI V LASTI OBČINE TURNIŠČE.

Predmet javnega zbiranja ponudb zajema stanovanja v lasti Občine Turnišče, ki se nahajajo v Občini Lendava.

Zainteresirani ponudnik je dolžan plačati varščino najkasneje do vključno 3. 6. 2016, v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine za katero je dal ponudbo.

Varščino morajo ponudniki vplačati na transakcijski račun Občine Turnišče številka 01332 – 0100013319, sklic na št: 720399 s pripisom »Varščina za javno zbiranje ponudb – »Župančičeva 6E, Lendava«.

Rok za oddajo ponudb je 8. 6. 2016, do 9.00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo 14. 6. 2016 ob 12. 00  v prostorih organizatorja.

Pogoji javnega zbiranja ponudb so določeni v razpisni dokumentaciji:

Celotno besedilo razpisa

Razpisna in ponudbena dokumentacija za javno zbiranje ponudb za prodajo stanovanj v Lendavi_pdf

Razpisna in ponudbena dokumentacija za javno zbiranje ponudb za prodajo stanovanj v Lendavi_doc

 

 

Bookmark the permalink.