JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih programov in projektov 2018

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07–ZUJIK-UPB1, 56/08, 94/09 Odl.US: U-I-278/07-17, 4/10 in 20/11, 100/2011 Odl.US: U-I-210/10-10, 111/13; v nadaljevanju:...
20. 2. 20180 DownloadsDownload